Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του Μουσείου Ακρόπολης

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 το Μουσείο Ακρόπολης ξεκινά νέο κύκλο παρουσιάσεων με τίτλο «Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του Μουσείου Ακρόπολης»

Την Τρί­τη 9 Ιου­λί­ου 2019 το Μου­σείο Ακρό­πο­λης ξεκι­νά νέο κύκλο παρου­σιά­σε­ων με τίτλο «Περ­πα­τώ­ντας στην αρχαία γει­το­νιά του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης».

Με οδη­γούς τους αρχαιο­λό­γους του Μου­σεί­ου, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να περι­η­γη­θούν στην αρχαιο­λο­γι­κή ανα­σκα­φή που, σαν ένα τερά­στιο έκθε­μα, απλώ­νε­ται στη βάση του Μου­σεί­ου.

Να βαδί­σουν στους δρό­μους της αρχαί­ας γει­το­νιάς, να δουν από κοντά τα σπί­τια με τις αυλές και τα πηγά­δια, να μπουν στην καρ­διά των εντυ­πω­σια­κών επαύ­λε­ων με τα ιδιω­τι­κά λου­τρά, να περιερ­γα­στούν τα εργα­στή­ρια με τις δεξα­με­νές νερού, να κάνουν ένα μαγευ­τι­κό ταξί­δι στον χρό­νο και στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα των ανθρώ­πων που έζη­σαν στη σκιά του βρά­χου της Ακρό­πο­λης για περισ­σό­τε­ρο από 4.500 χρό­νια.

 

Χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες

Αγγλι­κά: κάθε Τρί­τη, Πέμ­πτη, Σάβ­βα­το και Κυρια­κή, στις 12:00
Ελλη­νι­κά: κάθε Τρί­τη, Πέμ­πτη, Σάβ­βα­το και Κυρια­κή, στις 13:00

Διάρ­κεια: 45 λεπτά

Συμ­με­το­χή: Εγγρα­φές γίνο­νται τις ημέ­ρες των παρου­σιά­σε­ων στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών του Μου­σεί­ου. Έως 20 επι­σκέ­πτες ανά παρου­σί­α­ση. Τηρεί­ται σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας.

Κόστος συμ­με­το­χής: Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση η έκδο­ση του εισι­τη­ρί­ου γενι­κής εισό­δου (10 ευρώ).

O αρχαιο­λο­γι­κός οδη­γός της ανα­σκα­φής είναι δια­θέ­σι­μος στα Πωλη­τή­ρια του Μου­σεί­ου.

 

Πηγή www.in.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Comments (0)
Add Comment