Παρουσία Παυλόπουλου η εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης

Εκδήλωση για το άνοιγμα της ανασκαφής στο Μουσείο Ακρόπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του, πραγματοποιήθηκε Πέμπτη βράδυ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Στην εκδή­λω­ση -στην οποία παρα­βρέ­θη­καν κυρί­ως άνθρω­ποι του πολι­τι­σμού- παρέ­στη η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά, η οποία μίλη­σε για τη σημα­σία του μου­σεί­ου και το άνοιγ­μα της ανα­σκα­φής. Από την πλευ­ρά του, ο πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, Δημή­τρης Παντερ­μα­λής, απηύ­θυ­νε ομι­λία με τίτλο «10 χρό­νια Μου­σείο Ακρό­πο­λης», ενώ η Στα­μα­τία Ελευ­θε­ρά­του, υπεύ­θυ­νη της ανα­σκα­φής και προϊ­στα­μέ­νη της διεύ­θυν­σης συλ­λο­γών και εκθέ­σε­ων του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, μίλη­σε για την «Αρχαιο­λο­γι­κή ανα­σκα­φή του Μου­σεί­ου».

«Το Μου­σείο Ακρό­πο­λης είναι ένας ελλη­νι­κός, και μάλι­στα δημό­σιος θεσμός, ο οποί­ος βγαί­νει από τα όρια της Ελλά­δας, και πρω­τα­γω­νι­στεί στο διε­θνές περι­βάλ­λον, γίνε­ται αντι­κεί­με­νο προ­σο­χής, ανα­γνω­ρί­ζε­ται ευρύ­τε­ρα, βρα­βεύ­ε­ται. Αυτό οφεί­λε­ται στην ευε­λι­ξία του οργα­νι­σμού που το διέ­πει, αλλά και σε κάτι άλλο. Στη συνε­χή επι­νοη­τι­κό­τη­τα της ηγε­σί­ας του. Είναι ένα Μου­σείο με επι­νοη­τι­κό­τη­τα, δεν είναι απλώς μια παρα­κα­τα­θή­κη», δήλω­σε, μετα­ξύ άλλων, η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά.

«Η ανα­σκα­φή αυτή είναι πολύ σημα­ντι­κή. Βρί­σκε­ται σε μια περιο­χή για την οποία ο Θου­κυ­δί­δης στο δεύ­τε­ρο βιβλίο του, που μιλά­ει για την ιστο­ρία της Αθή­νας, λέει ότι είναι η αρχαιό­τε­ρη της Αθή­νας. Και επι­χει­ρη­μα­το­λο­γεί με τον δικό του τρό­πο λέγο­ντας ότι εκεί βρί­σκε­ται το πανάρ­χαιο ιερό του Ολυ­μπί­ου Διός, το ιερό της Γης, το ιερό του Πυθί­ου Απόλ­λω­νος, το ιερό του Εν Λίμναις Διο­νύ­σου. Επί­σης οι ανα­σκα­φές έφε­ραν στο φως στη νοτιο­δυ­τι­κή γωνία έξω από το μου­σείο το ιερό του Κόδρου, του μυθι­κού βασι­λιά της Αθή­νας», ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, ο κ. Παντερ­μα­λής.

 

«Δίπλα σε μνη­μεία συγκλο­νι­στι­κά, όπως η Ακρό­πο­λη και το Θέα­τρο του Διο­νύ­σου, κάθε άλλος αρχαιο­λο­γι­κός χώρος θα μπο­ρού­σε να μοιά­ζει ασή­μα­ντος. Ωστό­σο, και οι γει­το­νιές της αρχαί­ας Αθή­νας είχαν τη δική τους ξεχω­ρι­στή μαγεία. Κι αυτό για­τί είναι οι τόποι που περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλο μας φέρ­νουν κοντά στον καθη­με­ρι­νό άνθρω­πο, στους χώρους όπου γεν­νή­θη­κε, μεγά­λω­σε, εργά­στη­κε, έκα­νε οικο­γέ­νεια, με λίγα λόγια έγρα­ψε τη δική του, προ­σω­πι­κή ιστο­ρία. Μια τέτοια γει­το­νιά είναι κι αυτή που βρί­σκε­ται μπρο­στά μας», σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, η κ. Ελευ­θε­ρά­του ανα­φε­ρό­με­νη στη γει­το­νιά που βρέ­θη­κε στη σκιά της Ακρό­πο­λης, με κατά­λοι­πα από την 4η χιλιε­τία π. Χ. ως τον 12ο αι. μ. Χ.

Η εκδή­λω­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον -1 επί­πε­δο της ανα­σκα­φής του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, έκλει­σε με μια ατμο­σφαι­ρι­κή συναυ­λία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στην οποία συμ­με­τεί­χε και η Παι­δι­κή Χορω­δία της.

 

Πηγή www.real.gr

ΑΚΡΟΠΟΛΗΕΚΔΗΛΩΣΗ
Comments (0)
Add Comment