Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2019: Πώς γιορτάζουν τα μουσεία της Αθήνας

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε

Το Σάβ­βα­το 18 Μαΐ­ου τα μου­σεία της πόλης, αλλά και ολό­κλη­ρης της χώρας, λει­τουρ­γούν με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, γιορ­τά­ζο­ντας τη Διε­θνή Ημέ­ρα Μου­σεί­ων. Φέτος, το θέμα που επι­λέ­χτη­κε είναι «Τα Μου­σεία ως κόμ­βοι πολι­τι­σμού: το μέλ­λον της παρά­δο­σης», ενώ για αυτή τη χρο­νιά το Ελλη­νι­κό Τμή­μα του ICOM επέ­λε­ξε να τιμή­σει το Πολι­τι­στι­κό Ίδρυ­μα Ομί­λου Πει­ραιώς, το οποίο έχει φρο­ντί­σει να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκδη­λώ­σεις σε πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές της χώρας.

Σε πολ­λά μου­σεία στην Αθή­να αλλά και στην Αττι­κή, γενι­κό­τε­ρα, διορ­γα­νώ­νο­νται εδώ και μέρες εκδη­λώ­σεις για όλες τις ηλι­κί­ες, ενώ ανή­με­ρα της Διε­θνούς Ημέ­ρας Μου­σεί­ων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν διά­φο­ρες δρά­σεις σε μου­σεία της πόλης, που απευ­θύ­νο­νται σε κάθε μου­σειό­φι­λο.

 

Μουσείο Ακρόπολης

Στον εορ­τα­σμό της Διε­θνούς Ημέ­ρας και Ευρω­παϊ­κής Νύχτας Μου­σεί­ων συμ­με­τέ­χει το Μου­σείο Ακρό­πο­λης το Σάβ­βα­το 18 Μαΐ­ου και προ­σκα­λεί τους επι­σκέ­πτες του σε ένα πρό­γραμ­μα οικο­γε­νεια­κών δρα­στη­ριο­τή­των με ελεύ­θε­ρη είσο­δο και εκτε­τα­μέ­νο ωρά­ριο από τις 8 π.μ. έως τα μεσά­νυ­χτα. Τις ίδιες ώρες θα λει­τουρ­γεί και το εστια­τό­ριο.

Έτσι, το Σάβ­βα­το 18 Μαΐ­ου 2019 οι μικροί φίλοι του Μου­σεί­ου θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να συμ­με­τά­σχουν δωρε­άν σε έναν ημε­ρή­σιο κύκλο νέων παι­δι­κών εργα­στη­ρί­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στα ελλη­νι­κά.

 

Μουσείο της Πόλης των Αθηνών

Το Μου­σείο της Πόλε­ως των Αθη­νών γιορ­τά­ζει την Διε­θνή Ημέ­ρα Μου­σεί­ων ανοί­γο­ντας τις πόρ­τες του δωρε­άν για το κοι­νό από τις 10.00–15.00. Επι­πλέ­ον, από τις 12.00–13.00 θα διορ­γα­νώ­νει δωρε­άν ξενα­γή­σεις στη μόνι­μη έκθε­σή του διάρ­κειας 45’.

 

Μουσείο Μπενάκη

Εκτός από τις δωρε­άν ξενα­γή­σεις και την ελεύ­θε­ρη είσο­δο στις εκθέ­σεις του σε όλα τα κτή­ρια, το Μου­σείο Μπε­νά­κη ανή­με­ρα της Διε­θνούς Ημέ­ρας Μου­σεί­ων διορ­γα­νώ­νει εγκαί­νια νέων εκθέ­σε­ων, εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και συνα­ντή­σεις με δημιουρ­γούς. Στα συν και οι ειδι­κές εκπτώ­σεις στα Πωλη­τή­ρια.

Δεί­τε το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων για την Διε­θνή Ημέ­ρα Μου­σεί­ων 2019

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment