Διευρύνεται το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

Συμμετείχαν 40 πολιτιστικοί οργανισμοί και ομάδες

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη συνά­ντη­ση της νέας ομά­δας Συνερ­γα­ζό­με­νων Φορέ­ων του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού του Δήμου Αθη­ναί­ων, Athens Culture Net.

Συμ­με­τεί­χαν 40 πολι­τι­στι­κοί οργα­νι­σμοί και ομά­δες, με πλού­σια δρά­ση στις γει­το­νιές της μητρο­πο­λι­τι­κής Αθή­νας. Η νέα αυτή ομά­δα, που ανα­μέ­νε­ται να διευ­ρυν­θεί με περισ­σό­τε­ρες συμ­με­το­χές, θα συνερ­γα­στεί και με τα 56 μέλη του Δικτύ­ου, συμ­βάλ­λο­ντας στην πολι­τι­στι­κή ανά­πτυ­ξη της πρω­τεύ­ου­σας.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Δήμου, στη συνά­ντη­ση ανταλ­λά­χθη­καν από­ψεις και καλές πρα­κτι­κές και συμ­φω­νή­θη­κε ότι «μόνον με τη δικτύ­ω­ση και τις συνερ­γα­σί­ες βρί­σκει πεδίο έκφρα­σης η δημιουρ­γι­κό­τη­τα και η δυνα­μι­κή που ανα­πτύσ­σε­ται ήδη στον Κολω­νό και το Μετα­ξουρ­γείο, στην Ομό­νοια και το Εμπο­ρι­κό τρί­γω­νο, και στο ευρύ­τε­ρο ιστο­ρι­κό κέντρο της πόλης. Ομά­δες και νέοι που βρί­σκουν έκφρα­ση μέσα από τον χορό, τα θεα­τρι­κά δρώ­με­να, τη μου­σι­κή ή το βιβλίο, συμ­φώ­νη­σαν στην ανά­γκη για εξω­στρέ­φεια, στην ανά­δει­ξη του δημό­σιου χώρου, σε δρά­σεις κι εκδη­λώ­σεις που φέρ­νουν σε άμε­ση επα­φή δημιουρ­γούς και πολί­τες απο­κα­λύ­πτο­ντας μια νέα δυνα­μι­κή των τοπι­κών κοι­νω­νιών».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Comments (0)
Add Comment