Η πρώτη αντίδραση του ζεύγους Σχοινά – Γαρμπή μετά την ληστεία στο σπίτι τους

«Δόξα τον Θεό είμαστε καλά»

Σοκα­ρι­σμέ­νοι παρα­μέ­νουν ο Διο­νύ­σης Σχοι­νάς και η Καί­τη Γαρ­μπή έπει­τα από τη ληστεία στο σπί­τι τους στη Νέα Ερυ­θραία τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του.

Δημο­σιο­γρά­φοι επι­κοι­νώ­νη­σαν με τον γνω­στό τρα­γου­δι­στή, όμως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυ­γός του θα θέλη­σαν να κάνουν κάποια δήλω­ση.

«Ξέρω ότι μας αγα­πά­τε, είμα­στε σοκα­ρι­σμέ­νοι και δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση να κάνου­με καμία δήλω­ση. Δόξα τον Θεό είμα­στε καλά», φέρε­ται να είπε ο Διο­νύ­σης Σχοι­νάς.

«Aν δεν ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο θα σου φυτέψουμε μια σφαίρα»

Συγκλο­νι­στι­κά στοι­χεία είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας ανα­φο­ρι­κά με τη ληστεία στο σπί­τι του Διο­νύ­ση Σχοι­νά και της Καί­της Γαρ­μπή.

Σύμ­φω­να με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΪ, τέσ­σε­ρις κου­κου­λο­φό­ροι έστη­σαν καρ­τέ­ρι έξω από το σπί­τι του ζεύ­γους λίγο πριν από τις 6 το πρωί, γνω­ρί­ζο­ντας την ώρα που θα επέ­στρε­φε η Καί­τη Γαρ­μπή από το νυχτε­ρι­νό κέντρο όπου εμφα­νί­ζε­ται.

Με την απει­λή όπλου, κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι δρά­στες αιφ­νι­δί­α­σαν την Καί­τη Γαρ­μπή, ανα­γκά­ζο­ντας να ανοί­ξει την πόρ­τα του σπι­τιού, όπου κοι­μό­ταν ο σύζυ­γός της.

Ο Διο­νύ­σης Σχοι­νάς ακού­γο­ντας τη φασα­ρία μετέ­βη στο σαλό­νι, όπου είδε τους κου­κου­λο­φό­ρους.

Σύμ­φω­να με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό, οι δρά­στες έδε­σαν τον Διο­νύ­ση Σχοι­νά, ο οποί­ος φέρε­ται να κατέ­θε­σε στην αστυ­νο­μία ότι τον απεί­λη­σαν, λέγο­ντάς του «αν δεν ανοί­ξεις το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο θα σου φυτέ­ψου­με μια σφαί­ρα».

Οι δρά­στες απέ­σπα­σαν μικρό χρη­μα­τι­κό ποσό και εν συνε­χεία τρά­πη­καν σε φυγή.

Οι αρχές ερευ­νούν αν κάμε­ρες ασφα­λεί­ας κατέ­γρα­ψαν την έφο­δο των ληστών.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗΛΗΣΤΕΙΑ
Comments (0)
Add Comment