Σύλληψη μελών συμμορίας Ρομά που έκλεβε κινητά από καταστήματα

Στην σύλληψη τεσσάρων Ρομά προχώρησαν οι άνδρες του Α.Τ. Αμαρουσίου.

Οι Ρομά είναι μέλη συμ­μο­ρί­ας που έκλε­βε κινη­τά τηλέ­φω­να από προ­θή­κες κατα­στη­μά­των ηλε­κτρο­νι­κών ειδών. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, συνε­λή­φθη­σαν στο κέντρο της Αθή­νας τέσ­σε­ρα άτο­μα ηλι­κί­ας 25, 23, 18 και 17 ετών, ενώ ανα­ζη­τού­νται οι συνερ­γοί τους. Οι δρά­στες είχαν συστή­σει, του­λά­χι­στον από το 2018, εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα με δια­κρι­τούς ρόλους, που διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά κλο­πές κινη­τών τηλε­φώ­νων από κατα­στή­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κών ειδών και κινη­τής τηλε­φω­νί­ας, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής, καθώς και του Αιγί­ου Αχα­ΐ­ας.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι ξεκι­νού­σαν από περιο­χές της Δυτι­κής Αττι­κής όπου διέ­με­ναν, επι­βαί­νο­ντες σε διά­φο­ρα αυτο­κί­νη­τα συγ­γε­νι­κών τους ή τρί­των προ­σώ­πων και τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­σαν για να μετα­βούν στα κατα­στή­μα­τα «στό­χους». Στη συνέ­χεια εισέρ­χο­νταν σε αυτά και προ­σποιού­με­νοι τους πελά­τες, επε­ξερ­γά­ζο­νταν κινη­τά τηλέ­φω­να μεγά­λης αξί­ας, τα οποία βρί­σκο­νταν στις προ­θή­κες των κατα­στη­μά­των. Αμέ­σως μετά τα αφαι­ρού­σαν, είτε κόβο­ντας με κόφτη τα αντι­κλε­πτι­κά καλώ­δια, είτε τρα­βώ­ντας τα από­το­μα. Σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, οι δρά­στες περί­με­ναν έξω από το κατά­στη­μα και όταν οι συν­θή­κες ευνο­ού­σαν, έτρε­χαν προς τις προ­θή­κες, απο­σπού­σαν τα κινη­τά τηλέ­φω­να και πήγαι­ναν στο όχη­μα δια­φυ­γής, όπου τους περί­με­νε του­λά­χι­στον ένας συνερ­γός τους.

Σε περί­πτω­ση που κάποιος από τους υπαλ­λή­λους των κατα­στη­μά­των προ­σπα­θού­σε να τους εμπο­δί­σει, δεν δίστα­ζαν να τον χτυ­πή­σουν προ­κει­μέ­νου να παρα­μεί­νουν στην κατο­χή τους τα κλο­πι­μαία και να μπο­ρέ­σουν να ξεφύ­γουν. Αμέ­σως μετά, οι δρά­στες πήγαι­ναν στο κέντρο της Αθή­νας και διέ­θε­ταν τα κλο­πι­μαία σε δίκτυο κλε­πτα­πο­δό­χων.

Στην κατο­χή τους βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν μετα­ξύ άλλων, το χρη­μα­τι­κό ποσό των 1.400 ευρώ, καθώς και το «επι­χει­ρη­σια­κό» όχη­μα στο οποίο επέ­βαι­ναν κατά τη σύλ­λη­ψή τους. Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί σαρά­ντα επτά περι­πτώ­σεις κλο­πών κινη­τών τηλε­φώ­νων από κατα­στή­μα­τα και μία ληστεία, με την αξία των αφαι­ρε­θέ­ντων να υπερ­βαί­νει το ποσό των 90.000 ευρώ. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΡΟΜΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment