Συμμορία διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές σε σούπερ μάρκετ -Εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις

Συμμορία, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, κατηγορείται ότι διέπραξε περισσότερες από 25 διαρρήξεις - κλοπές σε σούπερ μάρκετ, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των μελών της, δύο Ελλή­νων και ενός αλλο­δα­πού, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία. Παράλ­λη­λα, ερευ­νά­ται η συμ­με­το­χή ενός ακό­μη ατό­μου.

Εξι­χνιά­στη­καν 25 διαρ­ρή­ξεις-κλο­πές της συμ­μο­ρί­ας σε σού­περ μάρ­κετ

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, έχουν εξι­χνια­στεί έως τώρα 25 περι­πτώ­σεις κλο­πών — διαρ­ρή­ξε­ων σε Πει­ραιά, Κορυ­δαλ­λό, Αιγά­λεω, Νίκαια, Παγκρά­τι, Ταύ­ρο, Αμπε­λό­κη­πους, Πετρού­πο­λη, Πέρα­μα, Χαϊ­δά­ρι, Καλ­λι­θέα, Νέα Σμύρ­νη, Νέο Φάλη­ρο και Ιλιον.

Τα δύο από τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης συνε­λή­φθη­σαν, στον Πει­ραιά, από αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ, όταν έσπα­σαν τζα­μα­ρία σού­περ μάρ­κετ και αφαί­ρε­σαν διά­φο­ρα είδη, κυρί­ως φιά­λες ποτών. Σημειώ­νε­ται, ότι οι δρά­στες έχουν συλ­λη­φθεί άλλες πενή­ντα φορές, περί­που, για σωρεία υπο­θέ­σε­ων, η πλειο­ψη­φία των οποί­ων αφο­ρούν εγκλή­μα­τα κατά της ιδιο­κτη­σί­ας.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣΚΛΟΠΕΣΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Comments (0)
Add Comment