Πρόστιμα 23.300 ευρώ για παρεμπόριο επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα

Βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις από τους ελέγχους ΕΛΑΣ, Δημοτικής Αστυνομίας και Λιμενικού

Πρό­στι­μα συνο­λι­κού ύψους 23.300 ευρώ επι­βλή­θη­καν μετά από τους ελέγ­χους της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή στο πλαί­σιο της εβδο­μα­διαί­ας επι­χει­ρη­σια­κής δρα­στη­ριό­τη­τας για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρε­μπο­ρί­ου στο σύνο­λο της επι­κρά­τειας, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων:

1) Κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 02.03.2020 έως 08.03.2020 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λι­κά 247 έλεγ­χοι και βεβαιώ­θη­καν 46 παρα­βά­σεις.

2) Σε συνερ­γα­σία με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, τη Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία, το Λιμε­νι­κό Σώμα και την συν­δρο­μή των τοπι­κών, δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών αρχών οι επι­χει­ρή­σεις ελέγ­χου για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρε­μπο­ρί­ου έλα­βαν χώρα σε Αττι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη.

3) Ελέγ­χθη­καν, κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν εκα­το­ντά­δες είδη παρε­μπο­ρί­ου (1.050 τεμά­χια) κυρί­ως απο­μι­μη­τι­κά, τα οποία θα δια­κι­νού­νταν παρά­νο­μα στην αγο­ρά.

4) Επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα σύμ­φω­να με τις κεί­με­νες δια­τά­ξεις για έλλει­ψη παρα­στα­τι­κών εμπο­ρί­ας και παρά­νο­μης δια­κί­νη­σης, έλλει­ψη αδεί­ας, κά, συνο­λι­κού ύψους 23.300 ευρώ.

Ενδει­κτι­κά, στις 8 Μαρ­τί­ου 2020, σε ελέγ­χους στην κυρια­κά­τι­κη αγο­ρά του Πει­ραιά από ελεγ­κτές της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας και αστυ­νο­μι­κούς της ΕΛΑΣ, κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν 206 τεμά­χια βιο­μη­χα­νι­κά είδη παρά­νο­μης εμπο­ρί­ας και δια­κί­νη­σης, ενώ εφαρ­μό­στη­κε η προ­βλε­πό­με­νη από το νόμο αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία σύλ­λη­ψης για εμπο­ρία βιο­μη­χα­νι­κών προ­ϊ­ό­ντων άνευ αδεί­ας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΠΡΟΣΤΙΜΑ
Comments (0)
Add Comment