Προληπτική απολύμανση σε όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου Πειραιά

Το ίδιο θα γίνει και στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας

Η διεύ­θυν­ση Παι­δεί­ας και οι Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές του δήμου Πει­ραιά προ­χω­ρά σε προ­λη­πτι­κή απο­λύ­μαν­ση όλων των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, με στό­χο την προ­στα­σία μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, προ­χω­ρά.

Η απο­λύ­μαν­ση θα ξεκι­νή­σει το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 6 Μαρ­τί­ου, θα συνε­χι­στεί το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο (07–08/03) και θα ολο­κλη­ρω­θεί στο τέλος της ερχό­με­νης εβδο­μά­δας, λόγω του μεγά­λου αριθ­μού των σχο­λι­κών μονά­δων.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του δήμου Πει­ραιά, έχει δρο­μο­λο­γη­θεί η παραγ­γε­λία χιλιά­δων μονό­λι­τρων απο­λυ­μα­ντι­κών υγρών για τα χέρια, που θα δια­τε­θούν στα σχο­λεία, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­χει του­λά­χι­στον ένα λίτρο αντι­ση­πτι­κού υγρού σε κάθε αίθου­σα.

Σημειώ­νε­ται ότι, η διεύ­θυν­ση Παι­δεί­ας, σε συνερ­γα­σία με τη διεύ­θυν­ση Δημό­σιας Υγεί­ας του δήμου Πει­ραιά, προ­τί­θε­νται να δρο­μο­λο­γή­σουν -όπου και όπο­τε είναι εφι­κτό- δρά­σεις για την ενη­μέ­ρω­ση του μαθη­τι­κού πλη­θυ­σμού ως προς τους βασι­κούς κανό­νες ατο­μι­κής υγιει­νής.

Η αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας και Δια Βίου Μάθη­σης, Ασπα­σία Αλι­γι­ζά­κη, δήλω­σε σχε­τι­κά, σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων: «Εξαι­τί­ας της έξαρ­σης των ιώσε­ων και της εμφά­νι­σης του κορο­νοϊ­ού στη χώρα μας, θεω­ρού­με υπο­χρέ­ω­σή μας, σε συνερ­γα­σία με τις Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές, να προ­βού­με στη λήψη όλων των ανα­γκαί­ων προ­λη­πτι­κών μέτρων ώστε να προ­στα­τεύ­σου­με, όσο είναι εφι­κτό, τον μαθη­τι­κό πλη­θυ­σμό και τον εκπαι­δευ­τι­κό κόσμο».

Προληπτική απολύμανση στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας

Τα λεω­φο­ρεία της δημο­τι­κής συγκοι­νω­νί­ας θα απο­λυ­μά­νει προ­λη­πτι­κά για τον κορο­ναϊό ο δήμος Πει­ραιά, με στό­χο την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και του επι­βα­τι­κού κοι­νού.

Εκτός από την καθη­με­ρι­νή απο­λύ­μαν­ση των λεω­φο­ρεί­ων της δημο­τι­κής συγκοι­νω­νί­ας σε μπά­ρες και χει­ρο­λα­βές, έχουν ήδη τοπο­θε­τη­θεί αντι­ση­πτι­κά υγρά για την προ­στα­σία των οδη­γών και των πολι­τών.

Η εντε­ταλ­μέ­νη δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Δημο­τι­κής Συγκοι­νω­νί­ας, Γερα­σι­μού­λα — Αλε­ξάν­δρα Του­μα­ζά­του, ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή της πως η διεύ­θυν­ση Δημο­τι­κής Συγκοι­νω­νί­ας προ­χω­ρά για προ­λη­πτι­κούς λόγους, στα συγκε­κρι­μέ­να μέτρα για τον ιό, καθώς «χρη­σι­μο­ποιούν τα λεω­φο­ρεία καθη­με­ρι­νά πολ­λοί συμπο­λί­τες μας».

Επι­πλέ­ον σημεί­ω­σε, πως είναι σημα­ντι­κό να γίνο­νται οι απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για την καλύ­τε­ρη δυνα­τή προ­στα­σία του επι­βα­τι­κού κοι­νού και των εργα­ζο­μέ­νων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΚΟΡΟΝΟΪΟΣΠΕΙΡΑΙΑΣΣΧΟΛΕΙΑ
Comments (0)
Add Comment