Θαλαμηγός ανατράπηκε και ημιβυθίστηκε στο Πέραμα

Τα 12 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το σκάφος με ασφάλεια

Η θαλα­μη­γός «NOURAH OF RIYAD» σημαί­ας Cayman Islands ημι­βυ­θί­στη­κε σήμε­ρα σε θαλάσ­σια περιο­χή σε ναυ­πη­γείο στο Πέρα­μα, κατά τη διάρ­κεια ανέλ­κυ­σής της στη στε­ριά.

Το συμ­βάν σημειώ­θη­κε χθες το μεση­μέ­ρι χωρίς ωστό­σο να σημειω­θεί θαλάσ­σια ρύπαν­ση ή τραυ­μα­τι­σμός όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η θαλα­μη­γός πήρε κλί­ση περί­που 45 μοι­ρών, ενώ τα 12 μέλη του πλη­ρώ­μα­τος εγκα­τέ­λει­ψαν το σκά­φος με ασφά­λεια.

Από το περι­στα­τι­κό προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές στις εγκα­τα­στά­σεις παρα­κεί­με­νου ναυ­πη­γεί­ου, καθώς και στον εξο­πλι­σμό ικριω­μά­των του του­ρι­στι­κού σκά­φους «LAMADIN» που βρι­σκό­ταν ανελ­κυ­σμέ­νο στο χερ­σαίο χώρο.

Ο από­πλους του πλοί­ου απα­γο­ρεύ­τη­κε μέχρι την προ­σκό­μι­ση πιστο­ποι­η­τι­κού δια­τή­ρη­σης κλά­σης από τον νηο­γνώ­μο­να που το παρα­κο­λου­θεί.

 

Πηγή www.news.gr

ΠΕΡΑΜΑΣΚΑΦΟΣ
Comments (0)
Add Comment