Πειραιάς: Άρχισαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του τραμ

Στην τελική φάση δοκιμών, πριν από την έναρξη των κανονικών δρομολογίων, βρίσκεται το τραμ στον Πειραιά.

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για προ­σο­μοί­ω­ση των κανο­νι­κών δρο­μο­λο­γί­ων χωρίς επι­βά­τες, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν και τα πιο μικρά προ­βλή­μα­τα.

Σύμ­φω­να με το Piraeus Press, γίνε­ται προ­σπά­θεια να τεθεί το τραμ σε λει­τουρ­γία κατά την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­νων, αλλά το πιθα­νό­τε­ρο είναι να αρχί­σουν κανο­νι­κά τα δρο­μο­λό­για με το νέο έτος.

 

Πηγή www.newsit.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΡΑΜ
Comments (0)
Add Comment