Σερβίρισαν μπιφτέκι με… σκουλήκι σε ασθενή του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας

Μπιφτέκι με… σκουλήκι σερβίρισαν σε ασθενή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας. Προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Μπι­φτέ­κι με… σκου­λή­κι σερ­βί­ρι­σαν σε ασθε­νή της Καρ­διο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου της Νίκαιας. Προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση για το περι­στα­τι­κό διέ­τα­ξε η διοί­κη­ση του νοσο­κο­μεί­ου.

Η αναφορά της Προϊσταμένης

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία της ασθε­νούς και την ανα­φο­ρά στη συνέ­χεια της Προϊ­στα­μέ­νης Νοση­λευ­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας του νοσο­κο­μεί­ου, «στη Β’ καρ­διο­λο­γι­κή κλι­νι­κή, στον θάλα­μο 205 και στην ασθε­νή (ανα­φέ­ρε­ται το όνο­μα της νοση­λευο­μέ­νης), καθώς έτρω­γε το μεση­με­ρια­νό φαγη­τό βρή­κε μέσα σε αυτό σκου­λή­κι».

Η ανα­φο­ρά της Προϊ­στα­μέ­νης (από iatropedia.gr)

Μετά τη δημο­σιο­ποί­η­ση του θέμα­τος, από το Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο Νίκαιας εκδό­θη­κε ανα­κοί­νω­ση στην οποία ανα­φέ­ρε­ται:

Η διοίκηση του νοσοκομείου

«Σχε­τι­κά με το περι­στα­τι­κό της 7ης Ιανουα­ρί­ου 2020, που αφο­ρού­σε στην φερό­με­νη ύπαρ­ξη ξένου σώμα­τος σε φαγη­τό ασθε­νούς ενη­με­ρώ­νου­με τα ακό­λου­θα:

1.Ο νέος Ανα­πλη­ρω­τής Διοι­κη­τής του Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ορκί­σθη­κε ενώ­πιον του Διοι­κη­τή της 2ης Υ.ΠΕ. Πει­ραιώς και Αιγαί­ου την 7η Ιανουα­ρί­ου 2020 και ανέ­λα­βε επι­σή­μως τα καθή­κο­ντά του την επό­με­νη ημέ­ρα δηλα­δή την 8η Ιανουα­ρί­ου 2020.

2.Το προ­πε­ρι­γρα­φέν περι­στα­τι­κό έχει περιέλ­θει σε γνώ­ση της Διοί­κη­σης του Νοσο­κο­μεί­ου και ήδη έχει δια­τα­χθεί η διε­ξα­γω­γή προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης, δυνά­μει των δια­τά­ξε­ων του άρθρου 125 του Ν.3528/2007, προ­κει­μέ­νου να δια­λευ­καν­θεί πλή­ρως το εν λόγω περι­στα­τι­κό. Επί­σης έχουν ενη­με­ρω­θεί ήδη οι αρμό­διες κρα­τι­κές αρχές.

3. Καθη­με­ρι­νά διε­νερ­γεί­ται εξο­νυ­χι­στι­κός έλεγ­χος στον χώρο των μαγει­ρεί­ων , από την επό­πτρια Δημό­σιας Υγεί­ας και την Προϊ­στα­μέ­νη του Τμή­μα­τος Δια­τρο­φής. Κατό­πιν της οικεί­ας ανα­φο­ράς διε­νερ­γή­θη­κε αυτο­ψία στον χώρο παρα­σκευ­ής των γευ­μά­των από την Διοί­κη­ση, από κοι­νού με την επό­πτρια Δημό­σιας Υγεί­ας , προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ποιό­τη­τα των υλι­κών και η ασφα­λής δια­δι­κα­σία παρα­σκευ­ής των γευ­μά­των και δια­πι­στώ­θη­κε η εύρυθ­μη λει­τουρ­γία των χώρων ενδιαι­τή­σε­ως».

 

Πηγή www.in.gr

ΑΣΘΕΝΗΣΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣΣΚΟΥΛΗΚΙΦΑΓΗΤΟ
Comments (0)
Add Comment