Φυλακές Κορυδαλλού: «Καμπανάκι» κινδύνου από τους εξωτερικούς φρουρούς

«Η υπηρεσία και η πολιτική ηγεσία, αν θέλουν, μπορούν να επιβάλουν τάξη στις φυλακές» δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή One Report, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών, Γιώργος Κώστικας, μετά τις άγριες συμπλοκές που ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης στις φυλακές Κορυδαλλού

«Η υπη­ρε­σία και η πολι­τι­κή ηγε­σία, αν θέλουν, μπο­ρούν να επι­βά­λουν τάξη στις φυλα­κές» δήλω­σε, μιλώ­ντας στην εκπο­μπή One Report, ο πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εξω­τε­ρι­κών Φρου­ρών, Γιώρ­γος Κώστι­κας, μετά τις άγριες συμπλο­κές που ξέσπα­σαν το πρωί της Τρί­της στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού.

Όπως είπε, αμέ­σως μόλις ξέσπα­σαν τα επει­σό­δια, η Ομά­δα Αντι­με­τώ­πι­σης Εκνό­μων Ενερ­γειών μαζί με τα ΜΑΤ και δύο ομά­δες ΟΠΚΕ μπή­καν μέσα στις φυλα­κές με εντο­λή του Διευ­θυ­ντή για να κατα­στεί­λουν τα επει­σό­δια.

Ερω­τώ­με­νος για την συχνό­τη­τα παρό­μοιων περι­στα­τι­κών το τελευ­ταίο διά­στη­μα, ο κ. Κωστί­κας τα απέ­δω­σε στην εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα που εξε­λίσ­σε­ται και τόνι­σε πως η Υπη­ρε­σία ανέ­κα­θεν προ­σπα­θεί να προ­σαρ­μο­στεί με αργό ρυθ­μό για­τί πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει τυπι­κές δια­τά­ξεις, όπως είναι ο νόμος, και προ­μή­θειες υλι­κού που πολ­λές φορές καθυ­στε­ρούν.

Στο πλαί­σιο αυτό, έκα­νε λόγο για «λει­ψαν­δρία στο προ­σω­πι­κό, έλλει­ψη κον­δυ­λί­ων, συμ­φό­ρη­ση στις φυλα­κές του Κορυ­δαλ­λού για­τί δεν υπάρ­χει άλλη φυλα­κή στην Αττι­κή, χρό­νια δηλα­δή προ­βλή­μα­τα που δεν αντι­με­τω­πί­στη­καν».

 

Πηγή www.in.gr

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Comments (0)
Add Comment