Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτά ήταν τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι κρατούμενοι στις συμπλοκές

Όλο το χρονικό των σοβαρών επεισοδίων

Αυτο­σχέ­δια μαχαί­ρια, χατζά­ρες ακό­μα και κομ­μά­τια τζά­μια ήταν τα όπλα στις άγριες συμπλο­κές μετα­ξύ κρα­του­μέ­νων από την δεύ­τε­ρη και πέμ­πτη πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού το πρωί της Τρί­της.

Στο βίντεο ντο­κου­μέ­ντο που προ­βλή­θη­κε στο κεντρι­κό του δελ­τίο ειδή­σε­ων ο Alpha φαί­νο­νται τα αυτο­σχέ­δια και μη, όπλα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στη συμπλο­κή και από τις εικό­νες γίνε­ται εμφα­νές ότι απο­φεύ­χθη­κε πιθα­νό αιμα­το­κύ­λι­σμα.

Το χρο­νι­κό των άγριων συμπλο­κών σύμ­φω­να με τον Alpha είχε ως εξής: Οι κρα­τού­με­νοι από την δεύ­τε­ρη και την πέμ­πτη πτέ­ρυ­γα έσπα­σαν τις πόρ­τες, έρχο­νται στα χέρια, κυνη­γιού­νται και κατευ­θύ­νο­νται προς το διοι­κη­τή­ριο. Ένας σωφρο­νι­στι­κός υπάλ­λη­λος προ­σπα­θεί να κρα­τή­σει την πόρ­τα κλει­στή. Τότε ένα κρα­τού­με­νος τον χτυ­πά με σίδε­ρο στο χέρι. Ο σωφρο­νι­στι­κός υπάλ­λη­λος πέφτει κάτω και οι κρα­τού­με­νοι συνε­χί­ζουν την πορεία τους.

Όταν οι κρα­τού­με­νοι της δεύ­τε­ρης πτέ­ρυ­γας έσπα­σαν τα δια­χω­ρι­στι­κά κιγκλι­δώ­μα­τα κρα­τώ­ντας αυτο­σχέ­δια μαχαί­ρια κινή­θη­καν απει­λη­τι­κά προς την πέμ­πτη πτέ­ρυ­γα, σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι και πάλι εγκλω­βί­στη­καν για ώρα στα κου­βού­κλια ασφα­λεί­ας, ενώ ένας από αυτούς τραυ­μα­τί­στη­κε στην προ­σπά­θειά του να τους στα­μα­τή­σει. Ο διευ­θυ­ντής δίνει άμε­σα εντο­λή στους άνδρες της ομά­δας αντι­με­τώ­πι­σης έκνο­μων ενερ­γειών να επέμ­βουν.

«Εμείς είδα­με ένα όχλο να κινεί­ται μαζί από τη μία πλευ­ρά στην άλλη. Αυτό ήταν αρκε­τό να χτυ­πή­σει συνα­γερ­μός για­τί οι υπάλ­λη­λοι μέσα είναι έμπει­ροι, κατα­λα­βαί­νουν όταν υπάρ­χει μια τέτοια δρα­στη­ριό­τη­τα και χτυ­πή­σαν τον συνα­γερ­μό για να μπουν μέσα οι ειδι­κές ομά­δες», ανέ­φε­ρε ο κ. Κωστί­κας, πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εξω­τε­ρι­κών Φρου­ρών.

 

Πηγή www.news.gr

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Comments (0)
Add Comment