ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΑΕΔ: Εκδήλωση αναζήτησης θέσεων εργασίας για ανέργους

Πάνω από 60 εταιρείες θα συμμετέχουν στην εκδήλωση προσφέροντας περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας

Η εκδή­λω­ση του ΟΑΕΔ και του Δήμου Πει­ραιά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο ΣΕΦ

Την πρώ­τη εκδή­λω­ση ανα­ζή­τη­σης θέσε­ων εργα­σί­ας για ανέρ­γους και επι­λο­γής προ­σω­πι­κού από επι­χει­ρή­σεις, με την επω­νυ­μία «Ημέ­ρες Καριέ­ρας ΟΑΕΔ» πραγ­μα­το­ποιεί ο ΟΑΕΔ σε συνερ­γα­σία με το Δήμο Πει­ραιά, το Σάβ­βα­το 7 Μαρ­τί­ου 2020, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στην αίθου­σα «Μελί­να Μερ­κού­ρη» του Στα­δί­ου Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ).

Στό­χος της εκδή­λω­σης είναι η δημιουρ­γία ενός κόμ­βου συνά­ντη­σης όσων ανα­ζη­τούν εργα­σία με τους εργο­δό­τες και τις επι­χει­ρή­σεις που δια­θέ­τουν θέσεις εργα­σί­ας και ανα­ζη­τούν το κατάλ­λη­λο προ­σω­πι­κό.

Σημα­ντι­κή επι­δί­ω­ξη είναι επί­σης, η ανα­βάθ­μι­ση της σχέ­σης του Οργα­νι­σμού με τους πολί­τες, έξω από τις υπη­ρε­σια­κές δομές, ανα­δει­κνύ­ο­ντας το πνεύ­μα ανα­νέ­ω­σης, αμε­σό­τη­τας, και εξω­στρέ­φειας του νέου ΟΑΕΔ.

Η «Ημέ­ρα Καριέ­ρας ΟΑΕΔ» στο ΣΕΦ απο­τε­λεί την πρώ­τη από μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων οι οποί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε όλη τη χώρα με στό­χο την άμε­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή σύζευ­ξη της προ­σφο­ράς και της ζήτη­σης στην αγο­ρά εργα­σί­ας, την παρο­χή εξει­δι­κευ­μέ­νων συμ­βου­λών και επαγ­γελ­μα­τι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού προς τους ανέρ­γους, καθώς και την ενη­μέ­ρω­ση όλων των ενδια­φε­ρό­με­νων για τις δρά­σεις και τα προ­γράμ­μα­τα του Οργα­νι­σμού.

Στην εκδή­λω­ση ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τά­σχουν πάνω από 60 επι­χει­ρή­σεις με περισ­σό­τε­ρες από 800 προ­σφε­ρό­με­νες θέσεις εργα­σί­ας. Οι εκπρό­σω­ποί τους, θα υπο­δε­χτούν τους ενδια­φε­ρό­με­νους σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­να περί­πτε­ρα. Παράλ­λη­λα, εξει­δι­κευ­μέ­να στε­λέ­χη του ΟΑΕΔ θα προ­σφέ­ρουν ατο­μι­κές συμ­βου­λευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες απα­σχό­λη­σης προς τους συμ­με­τέ­χο­ντες σχε­τι­κά με τη σύντα­ξη του βιο­γρα­φι­κού σημειώ­μα­τος των ανα­ζη­τού­ντων εργα­σία, ώστε να ανα­δει­κνύ­ε­ται σωστά το κάθε επαγ­γελ­μα­τι­κό προ­φίλ.

Στο πρό­γραμ­μα της ημέ­ρας εντάσ­σε­ται και η διορ­γά­νω­ση Εργα­στη­ρί­ων Συμ­βου­λευ­τι­κής από εξει­δι­κευ­μέ­νους συμ­βού­λους Στα­διο­δρο­μί­ας, Επαγ­γελ­μα­τι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού και Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, με δωρε­άν προ­εγ­γρα­φή.

Επί­σης, στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης θα διε­ξα­χθεί συζή­τη­ση, με θέμα «Ευκαι­ρί­ες απα­σχό­λη­σης μετά την κρί­ση», στην οποία θα συμ­με­τά­σχουν ο Υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων Γιάν­νης Βρού­τσης, ο Διοι­κη­τής του ΟΑΕΔ Σπύ­ρος Πρω­το­ψάλ­της, ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μώρα­λης και ξεχω­ρι­στοί καλε­σμέ­νοι του «επι­χει­ρείν» της χώρας.

Συντο­νί­στρια θα είναι η δημο­σιο­γρά­φος, κα Πόπη Τσα­πα­νί­δου.

 

Πηγή piraeuspress.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗΟΑΕΔΠΕΙΡΑΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment