Ηφαιστίων : Ελαφρά σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Ελαφρά σύγκρουση επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της κακοκαιρίας Ηφαιστίων που πλήττει τη χώρα.

Ελα­φρά σύγκρου­ση επι­βα­τη­γών – οχη­μα­τα­γω­γών πλοί­ων σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στο λιμά­νι του Πει­ραιά εξαι­τί­ας της κακο­και­ρί­ας Ηφαι­στί­ων που πλήτ­τει τη χώρα.

Πρόκληση ζημιών

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, το πρυ­μνο­δε­τη­μέ­νο Ε/Γ-Ο/Γ ΣΜΥΡΝΑ συγκρού­στη­κε ελα­φρά με το επί­σης πρυ­μνο­δε­τη­μέ­νο Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ στον Νέο Μώλο Δρα­πε­τσώ­νας, με απο­τέ­λε­σμα την πρό­κλη­ση ζημιών στην πρω­ραία αρι­στε­ρή πλευ­ρά του ΣΤΑΥΡΟΣ.

Αμε­σα, στε­λέ­χη του Β’ Λιμε­νι­κού Τμή­μα­τος Κερα­τσι­νί­ου μετέ­βη­σαν στο σημείο, όπου υπήρ­χαν δύο ρυμουλ­κά τα οποία παρεί­χαν συν­δρο­μή στο ΣΜΥΡΝΑ με σκο­πό την ασφα­λή πρόσ­δε­σή του.

Απαγόρευση απόπλου

Από το περι­στα­τι­κό δεν ανα­φέρ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμός και δεν δια­πι­στώ­θη­κε θαλάσ­σια ρύπαν­ση, ενώ απα­γο­ρεύ­τη­κε ο από­πλους των δύο σκα­φών μέχρι την προ­σκό­μι­ση των πιστο­ποι­η­τι­κών αξιο­πλο­ΐ­ας από τους παρα­κο­λου­θού­ντες τα πλοία νηο­γνώ­μο­νες.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Comments (0)
Add Comment