Εκρηξη μηχανισμού σε οικία στον Πειραιά

Ζημιές προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε είσοδο οικίας στον Πειραιά.

Ζημιές προ­κά­λε­σε η έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε τη νύχτα σε είσο­δο οικί­ας στον Πει­ραιά.

Στην είσοδο

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, λίγο πριν τις 03.00, άγνω­στοι τοπο­θέ­τη­σαν εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό σε είσο­δο οικί­ας που βρί­σκε­ται στην οδό Μαδύ­του 5, στον Πει­ραιά.

Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν ζημιές εξω­τε­ρι­κά του κτι­ρί­ου και έσπα­σε η τζα­μα­ρία.

Δεν έχουν γίνει γνω­στές περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες καθώς οι έρευ­νες βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη.

 

Πηγή www.in.gr

ΕΚΡΗΞΗΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣΟΙΚΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment