Πολεοδομία Πειραιά: Ανοικτή το Σαββατοκύριακο για ελέγχους ακινήτων

Ανοικτή θα παραμείνει σήμερα, Σάββατο, και αύριο Κυριακή από τις 8:00 έως τις 14:00 η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Πειραιά (Θηβών 78, 4ος όροφος), προκειμένου να δέχεται αιτήματα πολιτών που επιθυμούν τον έλεγχο του ακινήτου τους, μετά τον σεισμό

Ανοι­κτή θα παρα­μεί­νει σήμε­ρα, Σάβ­βα­το, και αύριο Κυρια­κή από τις 8:00 έως τις 14:00 η Διεύ­θυν­ση Πολε­ο­δο­μί­ας του Δήμου Πει­ραιά (Θηβών 78, 4ος όρο­φος),  προ­κει­μέ­νου να δέχε­ται αιτή­μα­τα πολι­τών που επι­θυ­μούν τον έλεγ­χο του ακι­νή­του τους, μετά τον σει­σμό.

Επι­πλέ­ον, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με το τηλέ­φω­νο  213 2123661 στη Διεύ­θυν­ση Πολε­ο­δο­μί­ας του Δήμου Πει­ραιά, έτσι ώστε να ενη­με­ρώ­νο­νται ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα για τη δια­δι­κα­σία κατά­θε­σης του αιτή­μα­τός τους.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως χθες την πλή­ρη απο­τύ­πω­ση της κατά­στα­σης στους δήμους της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Πει­ραιά πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Συντο­νι­στι­κό Όργα­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Πει­ραιά, σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε.

Η συνε­δρί­α­ση του ΣΟΠΠ συγκλή­θη­κε από τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Πει­ραιά Γιώρ­γου Γαβρί­λη, σε χώρο συγκέ­ντρω­σης επι­βα­τών, εντός του λιμέ­να του Πει­ραιά, και πήραν μέρος ο διοι­κη­τής και αξιω­μα­τι­κοί της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πει­ραιά, αξιω­μα­τι­κοί της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Πει­ραιά και της Τρο­χαί­ας, ο Κεντρι­κός Λιμε­νάρ­χης Πει­ραιά, εκπρό­σω­ποι του ΟΛΠ και των Δήμων της ΠΕ Πει­ραιά και εθε­λο­ντές.

Στη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης συγκε­ντρώ­θη­καν όλες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις ζημιές, που προ­κλή­θη­καν από τον σει­σμό και έγι­νε απο­λο­γι­σμός των ενερ­γειών.

 

Πηγή in.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣΣΕΙΣΜΟΣ
Comments (0)
Add Comment