Δήμος Πειραιά: Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για το κολυμβητήριο «Ανδρέας Γαρύφαλλος»

Η Δημοτική Αρχή Πειραιά προχώρησε στην πρόταση για τη χρηματοδότηση σχετικά με την ανακαίνιση του δημοτικού κολυμβητηρίου στην παραλία Βοτσαλάκια.

Χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 483.870,97 ευρώ για την επι­σκευή και συντή­ρη­ση του δημο­τι­κού κολυμ­βη­τή­ριου «Ανδρέ­ας Γαρύ­φαλ­λος» εντά­χθη­κε, μετά από πρό­τα­ση της Δημο­τι­κής Αρχής Πει­ραιά,  στο πρό­γραμ­μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η Δημο­τι­κή Αρχή προ­χώ­ρη­σε στην πρό­τα­ση για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­καί­νι­ση του δημο­τι­κού κολυμ­βη­τη­ρί­ου στην παρα­λία Βοτσα­λά­κια, στο πλαί­σιο των ενερ­γειών της για την ανα­βάθ­μι­ση των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων της πόλης μας.

Η Πρό­ε­δρος του Οργα­νι­σμού Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Πει­ραιά κα Σταυ­ρού­λα Αντω­νά­κου, σε δήλω­σή της τόνι­σε:

«Άλλη μια πρό­τα­ση της Δημο­τι­κής Αρχής Πει­ραιά για την ανα­βάθ­μι­ση αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων του Δήμου εγκρί­θη­κε. Επι­τύ­χα­με να εντά­ξου­με στο πρό­γραμ­μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 483.870,97 ευρώ για επι­σκευή και συντή­ρη­ση του δημο­τι­κού κολυμ­βη­τή­ριου «Ανδρέ­ας Γαρύ­φαλ­λος», το οποίο βρί­σκε­ται σε μια περιο­χή, που λόγω της θάλασ­σας δημιουρ­γού­νται πολ­λές φθο­ρές. Το δημο­τι­κό κολυμ­βη­τή­ριο είναι από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες αθλη­τι­κές υπο­δο­μές της πόλης μας, καθώς  αθλού­νται χιλιά­δες δημό­τες και ομά­δες καθη­με­ρι­νά. Μάλι­στα φέτος «κλεί­νει» 20 χρό­νια από τη δημιουρ­γία του.

Παράλ­λη­λα, από τις 22 Απρι­λί­ου ξεκί­νη­σαν οι εργα­σί­ες για την πλή­ρη ανα­κα­τα­σκευή του  κλει­στού γηπέ­δου Καμι­νί­ων, όπως και του κλει­στού γηπέ­δου «Π. Σαλ­πέ­ας», αλλά και στο Θεμι­στό­κλειο οι εργα­σί­ες προ­χω­ρούν με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς.

Από το 2016 είχε υπο­γρα­φεί προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση του Δήμου Πει­ραιά με την Περι­φέ­ρεια για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση αυτών των έργων.

 

Πηγή www.tanea.gr

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Comments (0)
Add Comment