Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία στον πεζόδρομο της Σωτήρος Διός & Γρηγορίου Λαμπράκη, διοργανώνει σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Πειραιά.

Μεγά­λη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη συναυ­λία στον πεζό­δρο­μο της Σωτή­ρος Διός & Γρη­γο­ρί­ου Λαμπρά­κη,  διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο Δήμος Πει­ραιά.

Η συναυ­λία ξεκι­νά στις 12 το μεση­μέ­ρι με τη συμ­με­το­χή του δημο­φι­λούς συγκρο­τή­μα­τος «48 Ώρες».

Την ίδια στιγ­μή μικροί και μεγά­λοι μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν σε δημιουρ­γι­κά εργα­στή­ρια ζωγρα­φι­κής, Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων κατα­σκευών και face painting.

Την Κυρια­κή στις 9 το πρωί ξεκι­νά το γιορ­τι­νό αθλη­τι­κό γεγο­νός που χαρί­ζει εκα­το­ντά­δες χαμό­γε­λα! Μικροί και μεγά­λοι φορά­νε τη στο­λή του αγα­πη­μέ­νου Άγιου Βασί­λη και τρέ­χουν στους κεντρι­κό­τε­ρους δρό­μους της πόλης για να σκορ­πί­σου­με το μήνυ­μα της χαράς των Χρι­στου­γέν­νων.

Στις 10:30 στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά

Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά / 10:30 – 13:30 τα «Βου­βου­γέ­λια» χαρί­ζουν σε μεγά­λους και μικρούς άφθο­να γέλια, ενώ την εκδή­λω­ση πλαι­σιώ­νουν με Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα τρα­γού­δια, τα μου­σι­κά σύνο­λα πνευ­στών, η Χορω­δία του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Πει­ραιά και η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα Πνευ­στών του Δήμου Πει­ραιά. Mικροί και μεγά­λοι συμ­με­τέ­χουν σε δημιουρ­γι­κά εργα­στή­ρια ζωγρα­φι­κής, Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων κατα­σκευών, δια­δρα­στι­κά παι­χνί­δια και face painting, ενώ δια­σκε­δά­ζουν με μου­σι­κή, χορό και ατε­λεί­ω­το παι­χνί­δι.

 

Πηγή in.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Comments (0)
Add Comment