Αττικό Μετρό: Οι έξι νέοι σταθμοί μέχρι το καλοκαίρι του 2021

Η επέκταση του μετρό προς τον Πειραιά θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό Μετρό ΑΕ Νίκο Κουρέτα, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο Athens Investment Forum.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, το καλο­καί­ρι του 2020 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι σταθ­μοί Αγία Βαρ­βά­ρα, Κορυ­δαλ­λός, Νίκαια και το αντί­στοι­χο διά­στη­μα του 2021 θα είναι έτοι­μοι οι σταθ­μοί Μανιά­τι­κα, Πει­ραιάς, Δημο­τι­κό Θέα­τρο.

Όπως είπε ο κ. Κου­ρέ­τας, την τελευ­ταία 20ετία η Αττι­κό Μετρό έχει θέσει σε λει­τουρ­γία και κατα­σκευά­ζει 60 χλμ. γραμ­μών μετρό σε 64 σταθ­μούς σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη συνο­λι­κού κόστους περί­που 7,2 δισ. ευρώ.

Επι­σή­μα­νε μάλι­στα ότι το συγκε­κρι­μέ­νο έργο θα μειώ­σει την κυκλο­φο­ρία των Ι.Χ. κατά 23.000 ημε­ρη­σί­ως με 115.000 πολί­τες να εξυ­πη­ρε­τού­νται στη ζώνη επιρ­ρο­ής των σταθ­μών και τη δια­δρο­μή λιμά­νι – αερο­δρό­μιο να φθά­νει τα 55 λεπτά. Παράλ­λη­λα ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για την επέ­κτα­ση του τραμ στον Πει­ραιά θα φτά­σει τα 50 εκατ. ευρώ και η κίνη­ση των επι­βα­τών εκτι­μά­ται σε 35.000 νέους επι­βά­τες.

«Το πρώ­το έργο της Γραμ­μής 4 είναι στο στά­διο της δημο­πρά­τη­σης. Το πρώ­το της τμή­μα είναι μήκους 13 χλμ. με 15 σταθ­μούς, με τρέ­να χωρίς οδη­γό και συστή­μα­τα στην αιχ­μή της τεχνο­λο­γί­ας με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1,5 δισ. ευρώ. Στο στά­διο σχεδιασμού/ μελε­τών βρί­σκο­νται συνο­λι­κά 37 χλμ. γραμ­μών με 26 σταθ­μούς, ενώ 32 χλμ. γραμ­μών δικτύ­ου τραμ βρί­σκο­νται σε λει­τουρ­γία ή σε στά­διο κατα­σκευ­ής. Στο στά­διο του σχε­δια­σμού / μελε­τών βρί­σκο­νται ακό­μη 9 χλμ. γραμ­μής, ενώ το συνο­λι­κό κόστος αντι­στοι­χεί στα 600 εκατ. ευρώ περί­που», σημεί­ω­σε.

 

Πηγή www.cnn.gr

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Comments (0)
Add Comment