Μπλακ άουτ στην Καλλίπολη – Βλάβη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Στο σκοτάδι βυθίστηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο στην Καλλίπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Στο σκο­τά­δι βυθί­στη­κε ένα οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο στην Καλ­λί­πο­λη μετά από φωτιά που ξέσπα­σε σε υπο­σταθ­μό της ΔΕΗ.

Κλι­μά­κια της ΔΕΗ και της Πυρο­σβε­στι­κής μετέ­βη­σαν άμε­σα στην στην περιο­χή. Ωστό­σο η πυρο­σβε­στι­κή δεν χρειά­στη­κε να επέμ­βει, ενώ το τεχνι­κό κλι­μά­κιο της ΔΕΗ ξεκί­νη­σε τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για την επι­διόρ­θω­ση του προ­βλή­μα­τος.

Στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή βρί­σκε­ται και το νοσο­κο­μείο Μετα­ξά, το οποίο δεν αντι­με­τώ­πι­σε κάποιο πρό­βλη­μα.

 

Πηγή www.in.gr

ΒΛΑΒΗΔΕΗΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
Comments (0)
Add Comment