Σύλληψη 48χρονου που «ξάφριζε» επιβάτες του «Ελ. Βενιζέλος» – Πώς δρούσε

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 24.185 ευρώ

Αλγε­ρι­νός, 48 ετών, συνε­λή­φθη στο Γαλά­τσι, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νό­μευ­σης Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών, κατη­γο­ρού­με­νος για κλο­πές στον ευρύ­τε­ρο χώρο του «Ελ.Βενιζέλος».

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ο δρά­στης, με την χρή­ση ενοι­κια­σμέ­νου αυτο­κι­νή­του, πήγαι­νε στον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών, καθώς και στους γύρω χώρους, όπου εντό­πι­ζε τα υπο­ψή­φια θύμα­τά του. Την στιγ­μή που ήταν απα­σχο­λη­μέ­να και δεν είχαν οπτι­κή επα­φή με τα προ­σω­πι­κά τους είδη, όπως τις απο­σκευ­ές τους, τα αφαι­ρού­σε, χωρίς να γίνε­ται αντι­λη­πτός.

Στην κατο­χή του βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, πλή­θος ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών και κινη­τών, καθώς και το χρη­μα­τι­κό ποσό των 24.185 ευρώ.

Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί εννέα περι­πτώ­σεις κλο­πών.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ενώ σημειώ­νε­ται ότι έχει συλ­λη­φθεί πάλι για τη διά­πρα­ξη ανά­λο­γων αδι­κη­μά­των.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΓΑΛΑΤΣΙ
Comments (0)
Add Comment