Λήστεψαν σούπερ μάρκετ της ίδιας φίρμας σε Πατήσια και Γαλάτσι με διαφορά δέκα λεπτών

Ενοπλες ληστείες σε δύο σούπερ μάρκετ της ίδιας επωνυμίας αλλά σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας σημειώθηκαν χθες βράδυ με διαφορά δέκα λεπτών μεταξύ τους.

Ενο­πλες ληστεί­ες σε δύο σού­περ μάρ­κετ της ίδιας επω­νυ­μί­ας αλλά σε δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές της Αθή­νας σημειώ­θη­καν χθες βρά­δυ με δια­φο­ρά δέκα λεπτών μετα­ξύ τους.

Ληστείες-καρμπόν

Στις 20.05 της Τρί­της, άγνω­στος δρά­στης με την απει­λή όπλου εισέ­βα­λε σε σού­περ μάρ­κετ επί της οδού Παπα­δια­μά­ντη 22 στα Πατή­σια και αφού άρπα­ξε άγνω­στο χρη­μα­τι­κό τρά­πη­κε σε φυγή.

Δέκα λεπτά αργό­τε­ρα, ένο­πλη ληστεία-καρ­μπόν σημειώ­θη­κε σε σού­περ μάρ­κετ της ίδιας επω­νυ­μί­ας, το οποίο βρί­σκε­ται στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Χρι­στια­νου­πό­λε­ως και Πανός, στο Γαλά­τσι.

Και σε αυτήν την περί­πτω­ση, ο δρά­στης άρπα­ξε άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό και εξα­φα­νί­στη­κε.

Δεν ανα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμοί.

 

Πηγή www.in.gr

ΛΗΣΤΕΙΑΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Comments (0)
Add Comment