Συλλαλητήριο εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο κέντρο της Αθήνας

Με τήρηση ενός λεπτού σιγής, για τους όλους τους νεκρούς εργάτες στα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος συλλαλητήριο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Με τήρη­ση ενός λεπτού σιγής, για τους όλους τους νεκρούς εργά­τες στα μεταλ­λεία της ΛΑΡΚΟ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο των εργα­ζο­μέ­νων της επι­χεί­ρη­σης, ενά­ντια στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για την ΛΑΡΚΟ.

Το κεντρι­κό σύν­θη­μα του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου που ξεκί­νη­σε από την Ομό­νοια και κατέ­λη­ξε στο Σύνταγ­μα όπου έγι­ναν ομι­λί­ες και χαι­ρε­τι­σμοί ήταν «Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ».

Στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων δια­δή­λω­σαν εργα­ζό­με­νοι από σωμα­τεία και φορείς της Στε­ρε­άς και της Εύβοιας, αλλά και της Αττι­κής, που έστει­λαν μήνυ­μα ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, ενώ η πορεία στη δια­δρο­μή από την Ομό­νοια στο Σύνταγ­μα πύκνω­νε όλο και περισ­σό­τε­ρο, καθώς έμπαι­ναν οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις από τα σωμα­τεία και τους φορείς της Αττι­κής.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο παρα­βρέ­θη­κε και έκα­νε δηλώ­σεις ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Μετά τις ομι­λί­ες της συγκέ­ντρω­σης στο Σύνταγ­μα ακο­λού­θη­σε η ανά­γνω­ση ψηφί­σμα­τος όπου, μετα­ξύ άλλων, ανα­φέ­ρε­ται:

«Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Ο Ορυ­κτός Πλού­τος είναι περιου­σία του λαού μας.

Απαι­τού­με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για να δια­σφα­λι­στεί η μέχρι σήμε­ρα καθε­το­ποι­η­μέ­νη επε­ξερ­γα­σία των νικε­λιού­χων μεταλ­λευ­μά­των. Να δια­σφα­λι­στεί η ενιαία λει­τουρ­γία μεταλ­λεί­ων και εργο­στα­σί­ου της ΛΑΡΚΟ, ο παρα­γω­γι­κός της χαρα­κτή­ρας.

Απαι­τού­με χρη­μα­το­δό­τη­ση και με ευθύ­νη, σχε­δια­σμό και έλεγ­χο από το κρά­τος, τον εκσυγ­χρο­νι­σμό της ΛΑΡΚΟ, την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη της σύμ­φω­να με τις δυνα­τό­τη­τες που έχει, κατα­σκευή μονά­δας ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα όπου θα ανα­πτυ­χθούν χιλιά­δες νέες θέσεις εργα­σί­ας γύρω του.

Απαι­τού­με δια­σφά­λι­ση της συνέ­χι­σης της λει­τουρ­γί­ας της ΛΑΡΚΟ, δια­σφά­λι­ση όλων των θέσε­ων εργα­σί­ας, δια­σφά­λι­ση όλων των κεκτη­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων μέσα από την υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης εργα­σί­ας, κατάρ­γη­ση του σκλα­βο­πά­ζα­ρο των εργο­λα­βιών. Απαι­τού­με να παρ­θούν ουσια­στι­κά μέτρα ασφα­λεί­ας στην εργα­σία».

Συναντήσεις στη Βουλή

Αντι­προ­σω­πεία της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής των εργα­ζο­μέ­νων στη Λάρ­κο, μετέ­βη στη βου­λή προ­κει­μέ­νου να επι­δώ­σει το ψήφι­σμα και να συνα­ντή­σει εκπρο­σώ­πους των κομ­μά­των.

Το ψήφι­σμα πρω­το­κολ­λή­θη­κε στην Γραμ­μα­τεία του Προ­έ­δρου της Βου­λής, προ­κει­μέ­νου να επι­δο­θεί σε όλα τα κόμ­μα­τα, και κατό­πιν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνα­ντή­σεις με αντι­προ­σω­πεί­ες από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνη­μα Αλλα­γής.

Οι συνα­ντή­σεις ξεκί­νη­σαν από το ΚΚΕ καθώς όπως ανα­φέρ­θη­κε από τους συν­δι­κα­λι­στές της αντι­προ­σω­πεί­ας είναι το πρώ­το κόμ­μα «που συμπα­ρα­στά­θη­κε στον αγώ­να που κάνου­με και είναι χρέ­ος να συνε­χί­σου­με μαζί».

Ακό­μα από τους εργα­ζό­με­νους ανα­φέρ­θη­κε ότι σε μια τελευ­ταία εξέ­λι­ξη «τους στάλ­θη­κε τελε­σί­γρα­φο από τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κ. Χατζη­δά­κη ότι την 1η Φεβρουα­ρί­ου η ΔΕΗ θα κλεί­σει τους δια­κό­πτες του ρεύ­μα­τος στο εργο­στά­σιο».

Εκ μέρους της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ τους εργα­ζό­με­νους υπο­δέ­χτη­καν οι βου­λευ­τές Γιώρ­γος Μαρί­νος ο οποί­ος είναι και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο βου­λευ­τής Χρή­στος Κατσώ­της επί­σης μέλος της ΚΕ.

Μιλώ­ντας προς τους εργα­ζό­με­νους ο Γ. Μαρί­νος υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ «στα­θε­ρά, οργα­νω­μέ­να, θα συνε­χί­σει να εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη στον αγώ­να, να συμ­με­τέ­χει στον αγώ­να».

Οι εργα­ζό­με­νοι συνα­ντή­θη­καν στη συνέ­χεια με αντι­προ­σω­πεία της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του ΣΥΡΙΖΑ, απο­τε­λού­με­νη από τους Βαγ­γέ­λη Απο­στό­λου, Γιώ­τα Πού­λου, Μίλ­το Χατζη­γιαν­νά­κη και Γιάν­νη Σαρα­κιώ­τη.

Ο Β. Απο­στό­λου, μετα­ξύ άλλων, ανέ­φε­ρε ότι ως κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπο­ρού­σα­με να κάνου­με πολ­λά για τη ΛΑΡΚΟ λόγων μνη­μο­νί­ων, νομί­ζω κάνα­με μια προ­σπά­θεια, κρα­τή­σα­με σε δια­δι­κα­σία λει­τουρ­γί­ας την εται­ρεία και όρθιους τους εργα­ζό­με­νους και είχα­με ένα σχέ­διο περί­που μέσα σε αυτά που εσείς τεκ­μη­ριώ­νε­τε», ενώ χαρα­κτή­ρι­σε τον υπουρ­γό Ενέρ­γειας και Περι­βάλ­λο­ντος, Κ. Χατζη­δά­κη, «εμμο­νι­κό». Πρό­σθε­σε ότι στό­χος πρέ­πει να είναι η από­συρ­ση του πλά­νου που έχει κατα­θέ­σει ο Κ. Χατζη­δά­κης για την ΛΑΡΚΟ.

Το ψήφι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ παρέ­λα­βε εκ μέρους του Κινή­μα­τος Αλλα­γής, ο γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ, Βασί­λης Γκε­γκέ­ρο­γλου ο οποί­ος είπε ότι θα ανα­λά­βουν «πρω­το­βου­λί­ες για ουσια­στι­κό διά­λο­γο με την κυβέρ­νη­ση».

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή είχε στεί­λει ανοι­χτή επι­στο­λή καλώ­ντας όλες τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές αντι­προ­σω­πεί­ες να είναι στη Βου­λή προ­κει­μέ­νου να τους επι­δο­θεί το ψήφι­σμα και να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συνα­ντή­σεις.  Απου­σί­α­ζαν βου­λευ­τές από την ΝΔ, το ΜέΡΑ25 και την «Ελλη­νι­κή Λύση».

 

Πηγή www.in.gr

ΛΑΡΚΟΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Comments (0)
Add Comment