Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη και Δένδια με τον στρατάρχη Χαφτάρ – «Αστακός» η Αθήνα

Το μεσημέρι.

Στην Αθή­να βρί­σκε­ται από το βρά­δυ της Πέμ­πτης ο Χαλί­φα Χαφτάρ ο οποί­ος σήμε­ρα Παρα­σκευή στις 10.30 το πρωί θα έχει επί­ση­μη συνά­ντη­ση με τον Έλλη­να ΥΠΕΞ.

Οι δυο άνδρες συνα­ντή­θη­καν και χθες κατά την άφι­ξη του στρα­τάρ­χη σε κεντρι­κό ξενο­δο­χείο της Αθή­νας όπου δια­μέ­νει.

Το μεση­μέ­ρι θα συνα­ντη­θεί με τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη καθώς και με τον Υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας, Νικό­λαο Πανα­γιω­τό­που­λο.

Για την επί­σκε­ψη του Λίβυου ηγέ­τη, που θα παρα­μεί­νει και την Παρα­σκευή στην Αθή­να, κινη­το­ποι­ή­θη­καν άνδρες της αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής, της ομά­δας Διας, η Τρο­χαία και άνδρες της ΟΠΚΕ.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΘΗΝΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΧΑΛΙΦΑ ΧΑΦΤΑΡ
Comments (0)
Add Comment