Νέο χτύπημα στο παρεμπόριο στο κέντρο της Αθήνας

Σταθερά στο στόχαστρο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται το παρεμπόριο στο κέντρο της Αθήνας. Απολογισμός χιλιάδες κατασχέσεις προϊόντων και πρόστιμα “φωτιά”.

Στην νέα επι­χεί­ρη­ση για το παρε­μπό­ριο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη (13.02.2020) στην πρω­τεύ­ου­σα, έγι­ναν 12 έλεγ­χοι με τη συμ­με­το­χή των ελεγ­κτών της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή, της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας του Δ. Αθη­ναί­ων.

Κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν 691 τεμά­χια βιο­μη­χα­νι­κών ειδών, επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα για έλλει­ψη αδεί­ας εμπο­ρί­ας, παρα­στα­τι­κών και ενδεί­ξε­ων σε πινα­κί­δα συνο­λι­κού ύψους 9.700 ευρώ, ενώ σε μία περί­πτω­ση κινή­θη­κε η αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία για έλλει­ψη αδεί­ας εμπο­ρί­ας βιο­μη­χα­νι­κών προ­ϊ­ό­ντων.

Δεί­τε φωτο­γρα­φί­ες κατα­σχε­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων:

Πηγή www.newsit.gr

ΑΘΗΝΑΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Comments (0)
Add Comment