Επέτειος Γρηγορόπουλου: Δρακόντεια μέτρα από την αστυνομία

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. εν όψει της αυριανής (Παρασκευή 6/12) επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Τα μέτρα που έχει λάβει η αστυ­νο­μία κλι­μα­κώ­νο­νται στα­δια­κά από χθες και αύριο Παρα­σκευή θα κορυ­φω­θούν από το πρωί μέχρι και την λήξη όλων των εκδη­λώ­σε­ων για την επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας Γρη­γο­ρό­που­λου.

Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εντο­λές από την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και της ΕΛ.ΑΣ. προς τους επι­κε­φα­λής των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων είναι «καμία ανο­χή σε βίαιες ενέρ­γειες και έκτρο­πα με κατα­στρο­φές περιου­σιών και παρα­πο­μπή στην δικαιο­σύ­νη όποιων τα προ­κα­λέ­σουν».

Με βάση αυτό το πλαί­σια έχει καταρ­τι­στεί από τη ΓΑΔΑ σχέ­διο άμε­σης επέμ­βα­σης σε περί­πτω­ση επει­σο­δί­ων και συλ­λή­ψεις, αλλά παράλ­λη­λα όπως ανέ­φε­ρε αρμό­διος αξιω­μα­τι­κός, έχουν δοθεί δια­τα­γές, οι αστυ­νο­μι­κοί να δεί­ξουν ψυχραι­μία και να μην προ­κα­λέ­σουν.

Ακό­μη έχουν ληφθεί μέτρα για την προ­στα­σία δημο­σί­ων κτι­ρί­ων άλλα και αστυ­νο­μι­κών στό­χων, ενώ σε επι­φυ­λα­κή είναι οι δυνά­μεις και λόγω της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης για αυτή την ώρα συγκέ­ντρω­σης στο προ­αύ­λιο της ΑΣΟΕΕ.

Για την αξιο­λό­γη­ση της κατά­στα­σης και την κατάρ­τι­ση των σχε­δί­ων για την επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας Γρη­γο­ρό­που­λου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σει­ρά συσκέ­ψε­ων στο Αρχη­γείο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο ίδιος ο υπουρ­γός, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, επι­σκέ­φθη­κε την ΓΑΔΑ προ­κει­μέ­νου να έχει προ­σω­πι­κή άπο­ψη για τα μέτρα και να δώσει κατευ­θύν­σεις.

Για την εφαρ­μο­γή των μέτρων θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ισχυ­ρές δυνά­μεις των ΜΑΤ, που θα παρα­κο­λου­θούν από κοντά τις πορεί­ες, ενώ σε επι­φυ­λα­κή θα είναι οι ΟΠΚΕ και η Ομά­δα «Δρά­ση».

Ταυ­τό­χρο­να από την Ασφά­λεια επι­τη­ρού­νται συγκε­κρι­μέ­νοι χώροι που θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως ορμη­τή­ρια, ενώ επι­τή­ρη­ση από αέρος θα γίνε­ται και με τα drone της Αστυ­νο­μί­ας.

Σημειώ­νε­ται ότι αύριο Παρα­σκευή λήγει και η προ­θε­σμία που έδω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης για την λήξη των κατα­λή­ψε­ων κτι­ρί­ων, είτε με την απο­μά­κρυν­ση των κατα­λη­ψιών, είτε με την μίσθω­ση των κτι­ρί­ων από αυτούς που τα χρη­σι­μο­ποιούν.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, η λήξη της προ­θε­σμί­ας δεν σημαί­νει άμε­ση δρά­ση της Αστυ­νο­μί­ας, ωστό­σο, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέ­λε­χος του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, «τρέ­χουν μηνύ­σεις κρα­τι­κών φορέ­ων και ιδιω­τών ιδιο­κτη­τών των υπό κατά­λη­ψη κτι­ρί­ων και σύντο­μα θα ξεκι­νή­σουν αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις, για την απο­μά­κρυν­ση των κατα­λη­ψιών».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης έχει διευ­κρι­νί­σει ότι αλλο­δα­ποί που δια­μέ­νουν σε τέτοια κτί­ρια θα μετα­φερ­θούν σε οργα­νω­μέ­νες δομές.

 

Πηγή www.newsit.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Comments (0)
Add Comment