Δεκαπενταύγουστος: Επιστρέφονται από σήμερα (13/8) πινακίδες από τον Δήμο Αθηναίων

Tη δυνατότητα να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας θα έχουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για τον Δεκαπενταύγουστο.

Η επι­στρο­φή των πινα­κί­δων θα γίνε­ται μετά την κατα­βο­λή του αντί­στοι­χου προ­στί­μου και με την προ­σκό­μι­ση των απα­ραί­τη­των για την παρα­λα­βή τους δικαιο­λο­γη­τι­κών (άδεια κυκλο­φο­ρί­ας, ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο, αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα ή θεω­ρη­μέ­νη εξου­σιο­δό­τη­ση στην περί­πτω­ση που θα τις παρα­λά­βει τρί­τος), από τα γρα­φεία της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων (Αγ. Κων­στα­ντί­νου 14, 1ος όρο­φος), από τις 9.00 το πρωί έως τις 3.00 το από­γευ­μα.

Δεν θα επι­στρα­φούν οι πινα­κί­δες και οι άδειες οδή­γη­σης που έχουν αφαι­ρε­θεί από τη Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία για παρα­βά­σεις αντι­κοι­νω­νι­κής στάθ­μευ­σης (στάθ­μευ­ση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέ­λε­ση απο­φά­σε­ων που έχουν εκδο­θεί από δικα­στι­κές αρχές.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Comments (0)
Add Comment