8 Μαρτίου: Δωρεάν εξετάσεις στα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας

Για την Ημέρα της Γυναίκας
Σε ποια ιατρεία του Δήμου Αθη­ναί­ων και ποιες εξε­τά­σεις θα πραγ­μα­το­ποιού­νται δωρε­άν για τις γυναί­κες στις 8 Μαρ­τί­ου.

 

Mε αφορ­μή την «Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας», στις 8 Μαρ­τί­ου, ο Δήμος Αθη­ναί­ων γιορ­τά­ζει και τιμά­ει τη γυναί­κα διορ­γα­νώ­νο­ντας ενη­με­ρω­τι­κές δρά­σεις και προ­λη­πτι­κές ιατρι­κές εξε­τά­σεις.

Οι δρά­σεις περι­λαμ­βά­νουν ενη­μέ­ρω­ση και δωρε­άν συντα­γο­γρά­φη­ση για τον εμβο­λια­σμό ένα­ντι του ιού HPV, τεστ Pap/ γυναι­κο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση, καθώς και κλι­νι­κή εξέ­τα­ση μαστών από την Παρα­σκευή 6 Μαρ­τί­ου έως και την Παρα­σκευή 13 Μαρ­τί­ου στα έξι (6) Δημο­τι­κά Ιατρεία του Δήμου Αθη­ναί­ων.

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων, με ευθύ­νη του αρμό­διου αντι­δη­μάρ­χου Μανό­λη Καλα­μπό­κα, έχει εξα­σφα­λί­σει τη δυνα­τό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης μεγά­λου αριθ­μού γυναι­κών αφού στα Δημο­τι­κά Ιατρεία έχει προ­βλε­φθεί η διά­θε­ση των αντί­στοι­χων χώρων αλλά και του προ­σω­πι­κού για την κάλυ­ψη των ανα­γκών της δρά­σης αυτής για το συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα.

Επί­σης, την Παρα­σκευή 6 Μαρ­τί­ου θα διε­ξα­χθεί υπό την αιγί­δα του Δήμου Αθη­ναί­ων, ενη­με­ρω­τι­κή καμπά­νια από το Σύλ­λο­γο Φίλων Μαιευτικής/ Γυναι­κο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής του Αρε­ταιεί­ου Νοσο­κο­μεί­ου και την ομά­δα «Γυναί­κες στην Ογκο­λο­γία». Η θεμα­το­λο­γία της δρά­σης θα επι­κε­ντρω­θεί όχι μόνο στην κλι­νι­κή εξέ­τα­ση γυναι­κών στο Αρε­ταί­ειο Νοσο­κο­μείο αλλά και στην άσκη­ση και τη δια­τρο­φή. Οι παρεμ­βά­σεις αυτές θα γίνουν σε τρία σημεία της πόλης (συγκε­κρι­μέ­να στις δύο εξό­δους του Μετρό, στά­ση «Μέγα­ρο Μου­σι­κής» και στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος). Εκεί, θα δια­νέ­με­ται ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό ενώ, συνο­δεία μου­σι­κής συντρο­φιάς από DJ, ομά­δα γυμνα­στών στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος θα καλεί  το κοι­νό να συμ­με­τέ­χει σε πρό­γραμ­μα γυμνα­στι­κής, τονί­ζο­ντας το ρόλο της άσκη­σης στη ζωή μας και ιδιαί­τε­ρα στις πάσχου­σες γυναί­κες από γυναι­κο­λο­γι­κό καρ­κί­νο.

«Οι δρά­σεις πρό­λη­ψης είναι αυτές που καθο­ρί­ζουν την κουλ­τού­ρα μας για την υγεία στην πόλη. Θέλου­με τις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας προ­σβά­σι­μες από όλους, ανοι­χτές. Αυτή είναι μία πρω­το­βου­λία με ιδιαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό. Για να κατα­δεί­ξου­με τη σημα­σία των προ­λη­πτι­κών εξε­τά­σε­ων, όχι με ευχές αλλά εμπρά­κτως» τονί­ζει σε δήλω­σή του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

Ακο­λου­θούν διευ­θύν­σεις και τηλέ­φω­να των Δημο­τι­κών Ιατρεί­ων:

Σόλω­νος 78 – Αθή­να, Τηλ 210–3626587

Φανο­σθέ­νους & Φρ. Σμιθ — Ν. Κόσμος, Τηλ. 210–9239865

Θεσ­σα­λο­νί­κης & Ηρα­κλει­δών — Πετρά­λω­να, Τηλ. 210–3427515

Προ­πο­ντί­δος & Αγ. Σοφί­ας — Κολω­νός, Τηλ. 210–5121921

Σαρα­ντα­πό­ρου 4-πατη­σια, Τηλ. 210–2015510-1

Χανί­ων 4β — Κυψέ­λη, Τηλ. 210–8236200 & 210–8836200

 

Πηγή look.athensvoice.gr

 

ΑΘΗΝΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Comments (0)
Add Comment