12ο EDUCATION FESTIVAL: 16 δωρεάν, «πεντανόστιμα» σεμινάρια της Εβδομάδας Γαστρονομίας από τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE

2η εβδομάδα δωρεάν σεμιναρίων, 9-13 Μαρτίου, σε Αθήνα, Πειραιά, γλυφάδα & Θεσσαλονίκη

Σε 16 δωρε­άν, «πεντα­νό­στι­μα»… σεμι­νά­ρια υψη­λής Γαστρο­νο­μί­ας, σε προ­σκα­λεί το 12ο EDUCATION FESTIVALpowered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE, 9–13 Μαρ­τί­ου, στο πλαί­σιο της 2ης Εβδο­μά­δας Δωρε­άν Σεμι­να­ρί­ων, που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον κλά­δο της Γαστρο­νο­μί­ας!

Μετά από 11 χρό­νια προ­σφο­ράς εκπαί­δευ­σης, 176 θεμα­τι­κές εβδο­μά­δες1.600 δωρε­άν σεμι­νά­ρια εξει­δί­κευ­σης, 1.700 ειση­γη­τές και 150.000 συμ­με­τέ­χο­ντες, το EDUCATION FESTIVAL powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Mediterranean College, το φεστι­βάλ-θεσμός στα ευρω­παϊ­κά εκπαι­δευ­τι­κά δρώ­με­να που έγι­νε γρή­γο­ρα η αγα­πη­μέ­νη εκπαι­δευ­τι­κή συνή­θεια της νεο­λαί­ας, επι­στρέ­φει φέτος για 12η χρο­νιά, με βασι­κό άξο­να τη δια­χρο­νι­κή πρω­το­βου­λία του Καθη­γη­τή Σοφο­κλή Ξυνή«Ελλά­δα, Διε­θνές Κέντρο Εκπαί­δευ­σης»!

Το μεγα­λύ­τε­ρο εκπαι­δευ­τι­κό φεστι­βάλ σε Ελλά­δα και Ευρώ­πη, το οποίο εμπνέ­ε­ται φέτος από τη μεγά­λη πρω­το­βου­λία του Καθη­γη­τή Ξυνή για το άνοιγ­μα των ελλη­νι­κών συνό­ρων στην Εκπαί­δευ­ση, στο­χεύ­ει να προ­σφέ­ρει σε κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο -σπου­δα­στή, τελειό­φοι­το, από­φοι­το, επαγ­γελ­μα­τία, εργα­ζό­με­νο– εντε­λώς δωρε­άν, από τον Μάρ­τιο έως και τον Ιού­νιο, περισ­σό­τε­ρα από 170 σεμι­νά­ριαημε­ρί­δες, δια­λέ­ξεις και συνέ­δρια, πάνω σε πλή­θος εκπαι­δευ­τι­κών αντι­κει­μέ­νων, σε Αθή­να, Πει­ραιά, Γλυ­φά­δα και Θεσ­σα­λο­νί­κη!

16 ΔΩΡΕΑΝ σεμι­νά­ρια μύη­σης στην τέχνη της Γαστρο­νο­μί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από τη Δευ­τέ­ρα 9 Μαρ­τί­ου έως και την Παρα­σκευή 13 Μαρ­τί­ου, στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθή­νας, Πει­ραιά, Γλυ­φά­δας, και Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς και στο ΜEDITERRANEAN COLLEGE Θεσ­σα­λο­νί­κης!

Εξα­σφά­λι­σε την πρό­σβα­σή σου στα 16 ΔΩΡΕΑΝ σεμι­νά­ρια και εκδη­λώ­σεις της Εβδο­μά­δας Γαστρο­νο­μί­ας του EDUCATION FESTIVAL 2020απο­κτώ­ντας το VIP PASS εδώ και δημιούρ­γη­σε ισχυ­ρό βιο­γρα­φι­κό!

Καλώς ήλθες στην Εβδο­μά­δα Γαστρο­νο­μί­ας του 12ου EDUCATION FESTIVAL:

Are you ready?

ΕDUCATION is your PASSPORT -EDUTAINMENT is our METHOD

EDUTOPIA is your PATH– EDUMANIA is our ATTITUDE

12 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες:

  • http://www.education-festival.edu.gr/
  • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθή­νας: Πατη­σί­ων 31, 210 5279500
  • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πει­ραιά: Φίλω­νος 39, 210 41 20313
  • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυ­φά­δας: Λ. Βου­λιαγ­μέ­νης 57, 210 9640117
  • ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης: Βαλα­ω­ρί­του 9, 2310 552406
  • Mediterranean College Αθή­νας: 210 8899600
  • Mediterranean College Θεσ­σα­λο­νί­κης2310 287779

 

Πηγή www.newsbeast.gr

MEDITERRANEAN COLLEGEΙΕΚ ΑΛΦΑ
Comments (0)
Add Comment