Σκηνές φαρ ουέστ στο Περιστέρι: Ψύχραιμος ο δράστης που εκτέλεσε νεαρό στην καφετέρια

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε χθες σε καφετέρια που βρίσκεται στο Περιστέρι, στη συμβολή των οδών Περικλέους και Αφροδίτης και ανήκει σε γνωστούς ηθοποιούς.

Άγρια δολο­φο­νία σημειώ­θη­κε χθες σε καφε­τέ­ρια που βρί­σκε­ται στο Περι­στέ­ρι, στη συμ­βο­λή των οδών Περι­κλέ­ους και Αφρο­δί­της και ανή­κει σε γνω­στούς ηθο­ποιούς.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, άγνω­στος πυρο­βό­λη­σε τρεις φόρες τον νεα­ρό άνδρα που καθό­ταν στο μαγα­ζί.

Ο δρά­στης κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες μιλού­σε σπα­στά ελλη­νι­κά και έδρα­σε κυνι­κά και ψύχραι­μα.

Εντύ­πω­ση προ­κα­λεί ότι ο δολο­φό­νος δεν φρό­ντι­σε να καλύ­ψει τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του αδια­φο­ρώ­ντας για την παρου­σία αυτο­πτών μαρ­τύ­ρων.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες μαρ­τυ­ρί­ες θαμώ­νων της καφε­τέ­ριας, ο άγνω­στος άνδρας μπή­κε ξαφ­νι­κά στο μαγα­ζί, έβγα­λε όπλο και εκτέ­λε­σε το θύμα, το όποιο δια­κο­μί­στη­κε στο Αττι­κό Νοσο­κο­μείο, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Πάντως υπάρ­χουν και μαρ­τυ­ρί­ες με τις οποί­ες ο δρά­στης και το θύμα κάθο­νταν στο ίδιο τρα­πέ­ζι.

Κάποια στιγ­μή ο ένας άνδρας έφυ­γε από το κατά­στη­μα και μετά από λίγο επέ­στρε­ψε και πυρο­βό­λη­σε το θύμα με του­λά­χι­στον μία σφαί­ρα να τον πετυ­χαί­νει στο κεφά­λι.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες τον δολο­φό­νο περί­με­νε ένας άνδρας με μηχα­νή ενώ άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται το Έθνος ανα­φέ­ρουν ότι ο δρά­στης είχε φρο­ντί­σει να έχει κάλυ­ψη από άτο­μα που τον περί­με­ναν έξω από την καφε­τέ­ρια.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτα­σαν ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που απέ­κλει­σαν την περιο­χή ενώ ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ παρέ­λα­βε το θύμα εν ζωή σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, δια­κο­μί­στη­κε στο Αττι­κό Νοσο­κο­μείο, όπου άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή μετά από λίγο.

 

Πηγή www.in.gr

ΕΓΚΛΗΜΑΚΑΦΕΤΕΡΙΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Comments (0)
Add Comment