Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής στο Περιστέρι

Μέλη της ομάδας πέταξαν τρικάκια στον 4ο όροφο του κτιρίου

Παρέμ­βα­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη της αναρ­χι­κής ομά­δας «Ρου­βί­κω­νας» στα γρα­φεία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής Δυτι­κού Τομέα στην οδό Τρώ­ων 1 στο Περι­στέ­ρι το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής.

Περί­που 15 μέλη της συλ­λο­γι­κό­τη­τας μπή­καν στο κτί­ριο της Περι­φέ­ρειας και αφού έρι­ξαν τρι­κά­κια στον τέταρ­το όρο­φο, απο­χώ­ρη­σαν.

Λίγο αργό­τε­ρα, αναρ­τή­θη­κε κεί­με­νο του «Ρου­βί­κω­να» σε γνω­στή ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, στο οποίο κατη­γο­ρεί το κρά­τος και την Περι­φέ­ρεια επει­δή δεν έγι­ναν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα στην Κινέ­τα μετά τις περ­σι­νές πυρ­κα­γιές, με απο­τέ­λε­σμα να γίνει η πρό­σφα­τη πλημ­μύ­ρα, που προ­ξέ­νη­σε μεγά­λα προ­βλή­μα­τα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες δεν υπήρ­ξαν προ­σα­γω­γές.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση:

«Υπάρ­χει κανείς που δεν ξέρει ότι αν μια χρο­νιά ξεσπά­σει μια μεγά­λη πυρ­κα­γιά την επό­με­νη χρο­νιά η περιο­χή που κάη­κε θα έχει πλημ­μύ­ρες; Από ότι φαί­νε­ται υπάρ­χει. Αυτός ο κάποιος είναι το κρά­τος. Αυτός ακρι­βώς που δου­λειά του υπο­τί­θε­ται ότι είναι η πολι­τι­κή προ­στα­σία. Στην πρώ­τη σοβα­ρή βρο­χή του φετι­νού φθι­νο­πώ­ρου η Κινέτ­τα πλημ­μύ­ρι­σε. Άνθρω­ποι ξεσπι­τώ­θη­καν, περιου­σί­ες χάθη­καν, η περιο­χή είναι βομ­βαρ­δι­σμέ­νο τοπίο.

Η επα­να­λη­ψι­μό­τη­τα τέτοιων φαι­νο­μέ­νων τα έχει πρα­κτι­κά περά­σει στην κανο­νι­κό­τη­τα. Έτσι γίνο­νται τα πράγ­μα­τα, το κρά­τος δεν κρα­τά­ει ούτε τα προ­σχή­μα­τα που δικαιο­λο­γούν την ύπαρ­ξή του. Καλά θα κάνουν οι κάτοι­κοι περιο­χών που πρό­σφα­τα είχαν καεί να αρχί­σουν να ψάχνο­νται άμε­σα. Το κρά­τος, από την φύση του, είναι φτιαγ­μέ­νο για να προ­στα­τεύ­ει μόνο τον εαυ­τό του».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ
Comments (0)
Add Comment