Περιστέρι : Ανατίναξαν ΑΤΜ στη Λεωφόρο Κηφισού

Ανατίναξαν ΑΤΜ τη νύχτα στο Περιστέρι χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής εάν οι δράστες της επίθεσης αφαίρεσαν χρήματα.

Ανα­τί­να­ξαν ΑΤΜ τη νύχτα στο Περι­στέ­ρι χωρίς να έχει γίνει γνω­στό μέχρι στιγ­μής εάν οι δρά­στες της επί­θε­σης αφαί­ρε­σαν χρή­μα­τα.

Προκλήθηκαν ζημιές

Η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στις 03.43 σήμε­ρα Παρα­σκευή σε ΑΤΜ της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς, που βρί­σκε­ται στην πρό­σο­ψη σού­περ μάρ­κετ, επί της Λεω­φό­ρου Κηφι­σού 80.

Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν ζημιές αλλά ακό­μη δεν έχει δια­πι­στω­θεί εάν οι κακο­ποιοί κατά­φε­ραν να απο­σπά­σουν κασε­τί­νες με χρή­μα­τα.

Η αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποιεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό τους.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΤΜΕΚΡΗΞΗΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
Comments (0)
Add Comment