Δολοφονία στο Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο, δευτερόλεπτα μετά την άγρια εκτέλεση

Εχει σοκάρει το Πανελλήνιο η άγρια δολοφονία ενός Τούρκου κουρδικής καταγωγής σε καφετέρια γνωστού ηθοποιού στο Περιστέρι.

Μάλι­στα, ένα βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο, δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την άγρια δολο­φο­νία, δεί­χνει τις στιγ­μές πανι­κού στο Περι­στέ­ρι. Θαμώ­νες προ­σπα­θούν να κατα­λά­βουν τι έχει συμ­βεί, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν κατα­γρα­φεί από κοντι­νές κάμε­ρες ασφα­λεί­ας να εγκα­τα­λεί­πουν το σημείο τρέ­χο­ντας.

Κάποιοι άλλοι βγαί­νουν από τα αυτο­κί­νη­τά τους για να δουν τι συμ­βαί­νει μετά την άγρια δολο­φο­νία του 25χρονου Τούρ­κου. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ είναι στο σημείο που είναι δολο­φο­νη­μέ­νος ο άνδρας και πεσμέ­νος πάνω στο τρα­πέ­ζι. Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες οι αστυ­νο­μι­κοί ανα­κά­λυ­ψαν πως ο δρά­στης της εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ας δεν ήταν το ίδιο άτο­μο με αυτό που έπι­νε λίγα λεπτά νωρί­τε­ρα καφέ το θύμα.

Το βίντεο ντο­κου­μέ­ντο της δολο­φο­νί­ας στο Περι­στέ­ρι

Ενα βίντεο λίγο μετά την δολο­φο­νία δεί­χνει τους πελά­τες έντρο­μους να προ­σπα­θούν να συνει­δη­το­ποι­ή­σουν τι είχαν μόλις δει. Δεί­τε το βίντεο από το dytikes maties:

Τι έδει­ξε η κάμε­ρα ασφα­λεί­ας

Οπως φαί­νε­ται λοι­πόν σε κάμε­ρα ασφα­λεί­ας δρά­στης και θύμα για κάποια ώρα κάθο­νταν μαζί στην καφε­τέ­ρια και συνο­μι­λού­σαν. Κάποια στιγ­μή ο δρά­στης σηκώ­νε­ται από το τρα­πέ­ζι και απο­χω­ρεί, ενώ το θύμα παρα­μέ­νει. Μάλι­στα το θύμα έχει πλά­τη προς τον δρό­μο, οπό­τε δεν είχε οπτι­κή επα­φή για το αν κάποιος τον πλη­σί­α­ζε. Λίγη ώρα αργό­τε­ρα στα πλά­να που έχει κατα­γρά­ψει το βίντεο ασφα­λεί­ας φαί­νε­ται ένας άνδρας να πλη­σιά­ζει το θύμα από πίσω και έξω από την καφε­τέ­ρια και να τον πυρο­βο­λεί. Στη συνέ­χεια και αφού το θύμα έχει πέσει πάνω στο τρα­πε­ζά­κι της καφε­τέ­ριας ο δρά­στης πηδά­ει το πεζού­λι, μπαί­νει μέσα στη καφε­τέ­ρια και χτυ­πά­ει με τη λαβή του όπλου το θύμα. Κατά τη διάρ­κεια των χτυ­πη­μά­των έπε­σε στο πάτω­μα της καφε­τέ­ριας η γεμι­στή­ρα του όπλου, προ­φα­νώς χωρίς ο δρά­στης να μπο­ρέ­σει να το κατα­λά­βει, αφού τρά­πη­κε σε φυγή και την άφη­σε εκεί.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Comments (0)
Add Comment