Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στο Περιστέρι

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Αγνω­στοι ανα­τί­να­ξαν δύο μηχα­νή­μα­τα ΑΤΜ, τα ξημε­ρώ­μα­τα, στο Περι­στέ­ρι. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στις 03:20 σε ΑΤΜ που βρί­σκο­νται στη λεω­φό­ρο Κηφι­σού.

Οι δρά­στες δεν κατά­φε­ραν να αφαι­ρέ­σουν τις κασε­τί­νες με τα χρή­μα­τα και αμέ­σως μετά τρά­πη­καν σε φυγή. Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές.

Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δρα­στών.

 

Πηγή www.news.gr

ΑΤΜΕΚΡΗΞΗΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Comments (0)
Add Comment