Θάνατος φοιτήτριας στο Αιγάλεω: Ραγδαίες εξελίξεις — Εντοπίστηκαν αυτοί που τη μύησαν στον σατανισμό

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 22χρονης φοιτήτριας στο Αιγάλεω - Οι δύο φίλοι που τη μύησαν στα σκοτεινά μονοπάτια του σατανισμού

Φως στην ταυ­τό­τη­τα των δύο «σκο­τει­νών φίλων» της 22χρονης Αρε­τής Ζαχα­ρο­πού­λου, που αμέ­σως μετά το θάνα­τό της έσβη­σαν βια­στι­κά τα προ­φίλ τους από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, φαί­νε­ται να ρίχνει η αστυ­νο­μι­κή έρευ­να.

Όπως απο­κά­λυ­ψε ο πατέ­ρας της άτυ­χης φοι­τή­τριας, που βρέ­θη­κε νεκρή μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα της στο Αιγά­λεω στις 23 Μαρ­τί­ου, έγι­ναν γνω­στά τα ονό­μα­τα των προ­σώ­πων που τη μύη­σαν στα σκο­τει­νά μονο­πά­τια του σατα­νι­σμού.

«Εμείς και η Αστυ­νο­μία έχου­με ονό­μα­τα στα χέρια μας και απο­μέ­νει να τα δέσου­με», είπε ο πατέ­ρας της Αρε­τής, ο οποί­ος αγω­νί­ζε­ται να απο­δεί­ξει ότι το παι­δί του χάθη­κε λόγω εμπλο­κής του σε κυκλώ­μα­τα σατα­νι­στών.

Μάλι­στα, όπως είπε, σύμ­φω­να με την Espresso, εντό­πι­σαν φωτο­γρα­φί­ες της Αρε­τής μαζί με μία μελα­χρι­νή φίλη της σε ιστο­σε­λί­δες που έχουν περιε­χό­με­νο από τελε­τές μαύ­ρης μαγεί­ας.Παράλ­λη­λα θεω­ρού­νται κομ­βι­κά για τις έρευ­νες τα στοι­χεία που θα προ­κύ­ψουν από τις επι­κοι­νω­νί­ες της.

«Ανα­ρω­τιέ­μαι ποιο ήταν το πρό­σω­πο που διέ­γρα­ψε από τις 12 το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του όλες τις προη­γού­με­νες κλή­σεις και τα μηνύ­μα­τα από το κινη­τό της και το facebook, ενώ το τηλέ­φω­νό της έμει­νε ανοι­χτό μέχρι το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στις 9, όταν η Αστυ­νο­μία μπή­κε στο δια­μέ­ρι­σμα και τη βρή­κε νεκρή. Από τις 12 και μετά στο κινη­τό της υπήρ­χαν οι δικές μας κλή­σεις, την ψάχνα­με συνε­χώς», είπε ο πατέ­ρας της άτυ­χης 22χρονης.

Άλλω­στε δεν βρέ­θη­καν στο σπί­τι τα βιβλία περί σατα­νι­σμού που φέρε­ται ότι είχαν γοη­τεύ­σει την άτυ­χη κοπέ­λα. Από την πλευ­ρά του ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας κάνει λόγο για μία μυστη­ριώ­δη φίλη με το όνο­μα Δήμη­τρα, η οποία, όπως λέει, σύντο­μα θα δώσει εξη­γή­σεις στις Αρχές, σύμ­φω­να με την Espresso.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

ΑΙΓΑΛΕΩΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Comments (0)
Add Comment