Τραγωδία στην Αγία Βαρβάρα: «Έσπασαν» τα ισόβια για τον πατέρα της 6χρονης Στέλλας

«Θέλω συγχώρηση από το Θεό και ζητάω συγνώμη από τη γυναίκα και τα παιδιά μου»

«Έσπα­σαν» τα ισό­βια για τον συντα­ξιού­χο αστυ­νο­μι­κό ο οποί­ος, πριν από περί­που δυο χρό­νια,  σκό­τω­σε την 6χρονη κόρη του Στέλ­λα και στη συνέ­χεια πέτα­ξε το άψυ­χο κορ­μά­κι της σε κάδο σκου­πι­διών κοντά στο σπί­τι τους, στην Αγία Βαρ­βά­ρα.

Το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο δεν δέχτη­κε τον ισχυ­ρι­σμό του κατη­γο­ρού­με­νου περί μειω­μέ­νου κατα­λο­γι­σμού, ωστό­σο, του ανα­γνώ­ρι­σε το ελα­φρυ­ντι­κό του προ­τέ­ρου έντι­μου βίου επι­βάλ­λο­ντας του, ομό­φω­να, κάθειρ­ξη  20 ετών και έξι μηνών για τα αδι­κή­μα­τα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και της περι­ύ­βρι­σης νεκρού.

Όταν η μητέ­ρα του παι­διού ζητή­σε, μέσω του συνη­γό­ρου της, να της δωθούν τα πράγ­μα­τα του παι­διού το δικα­στή­ριο δήλω­σε αδυ­να­μία καθώς ήταν στα χέρια του 61χρονου.  «Θα τα δώσω εγώ» είπε από το εδώ­λιο ο 61χρονος ο  οποί­ος νωρί­τε­ρα είχε ισχυ­ρι­στεί πως αγα­πού­σε τη Στέλ­λα και δεν ήθε­λε να της κάνει κακό ενώ επι­κα­λέ­στη­κε όπως και πρω­τό­δι­κα τα ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που, όπως λέει, αντι­με­τω­πί­ζει .

Ο κατη­γο­ρού­με­νος στην απο­λο­γία του έκα­νε λόγο για «μοι­ραίο βρά­δυ» ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι έκλει­σε το στό­μα της μικρής για να μην ξυπνή­σει τον δίδυ­μο αδελ­φό της καθώς ήταν μόνος στο σπί­τι για­τί η σύζυ­γος του νοση­λευό­ταν.

«Της ειπα να κάνου­με μπά­νιο και είπε «δεν θέλω», άρχι­σε να κλαί­ει «θέλω τη μαμά μου» έλε­γε. Της έκλει­σα το στό­μα για να μην κλαί­ει, για να μην ξυπνή­σει ο Μάριος και άθε­λα μου έγι­νε ό,τι έγι­νε. Δεν το κατά­λα­βα εκεί­νη τη στιγ­μή».

Πρό­ε­δρος: Τη μύτη για­τί την κλεί­σα­τε;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Άθε­λά μου έγι­νε, δεν το κατά­λα­βα

Πρό­ε­δρος: Δεν το κατα­λά­βα­τε όταν σας δάγκω­σε στο χέρι;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Δεν το κατά­λα­βα, άθε­λα μου έγι­νε

Πρό­ε­δρος: Και εκεί που δεν κου­νιό­ταν, δεν κατα­λά­βα­τε;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Δεν το κατά­λα­βα, άθε­λά μου έγι­νε

Πρό­ε­δρος: Είναι δύσκο­λο να το πιστέ­ψει κανείς ότι οταν κάποιος κλεί­νει στό­μα και μύτη γίνε­ται άθε­λά του.

Όταν ο 61χρονος κλή­θη­κε να εξη­γη­σει για ποιο λόγο επι­χεί­ρη­σε να καλύ­ψει τα ίχνη του ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι το παι­δί είχε πέσει θύμα απα­γω­γής από ληστές είπε πως ειχε θολώ­σει.

«Αυτό έγι­νε άθε­λά μου, εγώ το παι­δί το αγα­πού­σα και το έτρε­χα στους για­τρούς. Θέλω συγ­χώ­ρη­ση από το Θεό και ζητάω συγνώ­μη από τη γυναί­κα και τα παι­διά » είπε για να ακού­σει τον πρό­ε­δρο να του απα­ντά: «Γι αυτό να απο­λο­γη­θεί­τε οταν είστε ενώ­πιον του Θεού…»

«Ό,τι έγι­νε, έγι­νε αθε­λά μου, εγώ το αγα­πού­σα» επα­νέ­λα­βε ο κατη­γο­ρού­με­νος με τους συγ­γε­νείς του παι­διού να αντι­δρούν «Γι αυτό το πήγες στα σκου­πί­δια…»

Η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας ζήτη­σε την ενο­χή του κατη­γο­ρου­μέ­νου όπως και πρω­τό­δι­κα, χωρίς κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό.

«Οι ενέρ­γειές του μετά δεί­χνουν μεθο­δο­τι­κό­τη­τα, οργα­νω­μέ­νη σκέ­ψη και πλή­ρη πνευ­μα­τι­κή διαύ­γεια» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην αγό­ρευ­ση της  υπο­γραμ­μί­ζο­ντας «ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε πλή­ρη δόλο».

 

Πηγή www.news.gr

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΜΙΚΡΗ ΣΤΕΛΛΑΤΡΑΓΩΔΙΑ
Comments (0)
Add Comment