Αγία Βαρβάρα: 36χρονη με αυτισμό πνίγηκε από το φαγητό μέσα στο θεραπευτήριο

Ανείπωτη τραγωδία στο θεραπευτήριο "Αγία Βαρβάρα". Νεκρή από πνιγμό 36χρονη με αυτισμό. Εγκληματικές ελλείψεις καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.

Φρι­χτό θάνα­το βρή­κε μια 36χρονη στο Θερα­πευ­τή­ριο Χρο­νί­ων Παθή­σε­ων Δυτι­κής Αττι­κής “Αγία Βαρ­βά­ρα” το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής (01.12.2019).

Οπως καταγ­γέλ­λει η ΠΟΕΔΗΝ, η 36χρονη που έπα­σχε από αυτι­σμό πνί­γη­κε κατά τη διάρ­κεια του φαγη­τού, και εκεί­νη την ώρα είχαν βάρ­δια μόλις 2 νοση­λεύ­τριες και κανέ­νας για­τρός!

Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λία της ΠΟΕΔΗΝ, οι δύο νοση­λευ­τές που τάι­ζαν εκεί­νη την ώρα τους 9 τρό­φι­μους με αυτι­σμό που νοση­λεύ­ο­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα, προ­σπά­θη­σαν να προ­σφέ­ρουν τις πρώ­τες βοή­θειες στην 36χρονη.

Φαί­νε­ται πως η άτυ­χη πήγε σε διπλα­νό δωμά­τιο και πήρε στε­ρεά τρο­φή από το πιά­το άλλου τρό­φι­μου καθώς δεν υπήρ­χε επί­βλε­ψη, αφού το προ­σω­πι­κό ήταν ελά­χι­στο.

Η κατά­πο­ση κρέ­α­τος στά­θη­κε μοι­ραία για την αυτι­στι­κή γυναί­κα, η οποία εξαι­τί­ας της πάθη­σής της έτρω­γε μόνο αλε­σμέ­νη τρο­φή.

2 άτομα τάιζαν 9 ανθρώπους με αυτισμό

Σύμ­φω­να με την ΠΟΕΔΗΝ, οι δύο νοση­λευ­τές που τάι­ζαν εκεί­νη την ώρα τους 9 τρό­φι­μους με αυτι­σμό που νοση­λεύ­ο­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα, προ­σπά­θη­σαν να προ­σφέ­ρουν τις πρώ­τες βοή­θειες στην 36χρονη. Στο θερα­πευ­τή­ριο, όμως, δεν υπήρ­χε για­τρός. Αμέ­σως, κάλε­σαν ιδιώ­τη για­τρό, ο οποί­ος προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες του με μπλοκ παρο­χής υπη­ρε­σιών και μηνιαία σύμ­βα­ση. Ο για­τρός, όμως, σύμ­φω­να με τους εργα­ζό­με­νους, δεν πήγε ποτέ. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν η 36χρονη αυτι­στι­κή να χάσει τη ζωή της.

Συνήθως υπάρχει μόνο 1 νοσηλευτής στη βάρδια”

Όπως καταγ­γέλ­λουν οι εργα­ζό­με­νοι της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ), στο θερα­πευ­τή­ριο Δυτι­κής Αττι­κής, το οποίο φιλο­ξε­νεί συνο­λι­κά 150 άτο­μα με ανα­πη­ρί­ες, αυτι­σμό, σύν­δρο­μο Down και άλλα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, υπάρ­χει τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση, με απο­τέ­λε­σμα την πλημ­με­λή φρο­ντί­δα των ασθε­νών.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα, έπρε­πε να είναι του­λά­χι­στον 4 νοση­λευ­τές. Σήμε­ρα ήταν 2, ενώ συνή­θως είναι μόνο 1 και για τα 9 παι­διά που νοση­λεύ­ο­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα. Στο Δυτι­κής Αττι­κής είναι 150 φιλο­ξε­νού­με­νοι και δεν υπάρ­χει κανέ­νας μόνι­μος για­τρός. Ενώ οι ιδιώ­τες οι οποί­οι συνερ­γά­ζο­νται με μπλο­κά­κι, δεν μπο­ρούν να συντα­γο­γρα­φή­σουν ούτε φάρ­μα­κα, καθώς δεν θέλουν να υπερ­βαί­νουν το πλα­φόν της συντα­γο­γρά­φη­σης. Αυτά τα παι­διά θέλουν τάι­σμα στο στό­μα, δεν τρώ­νε μόνα τους. Πώς να προ­λά­βουν οι 2 νοση­λευ­τές;”, ανα­φέ­ρει ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχά­λης Γιαν­νά­κος.

Ο κ. Γιαν­νά­κος τονί­ζει ότι δεν υπάρ­χει καν τρα­πε­ζα­ρία στο Θερα­πευ­τή­ριο “Αγία Βαρ­βά­ρα”, όπου θα μπο­ρού­σαν οι τρό­φι­μοι να τρώ­νε όλοι μαζί ώστε να μπο­ρεί το προ­σω­πι­κό να τους επι­βλέ­πει:

Είναι κλει­σμέ­να όλα αυτά τα παι­διά στα δωμά­τιά τους. Δεν υπάρ­χει ούτε τρα­πε­ζα­ρία για να τρώ­νε, ούτε χώρος να προ­αυ­λί­ζο­νται. Για να τους ταϊ­ζουν όλους τον καθέ­να στο δωμά­τιό του χρειά­ζο­νται του­λά­χι­στον 4 νοση­λευ­τές. Αυτά τα παι­διά αν ξεφύ­γουν της προ­σο­χής μπο­ρεί να σκο­τω­θούν. Τα περισ­σό­τε­ρα αυτο­τραυ­μα­τί­ζο­νται για­τί χτυ­πούν το κεφά­λι τους στον τοί­χο”.

Δεί­τε τη συνέ­χεια στο iatropedia.gr

 

Πηγή www.newsit.gr

36ΧΡΟΝΗΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΥΤΙΣΜΟΣ
Comments (0)
Add Comment