Πυρπόλησαν ΑΤΜ στη Νέα Πέραμο

Αγνωστοι πυρπόλησαν ΑΤΜ τη νύχτα στη Νέα Πέραμο, προκαλώντας μικρής έκτασης ζημιές στο μηχάνημα.

Αγνω­στοι πυρ­πό­λη­σαν ΑΤΜ τη νύχτα στη Νέα Πέρα­μο, προ­κα­λώ­ντας μικρής έκτα­σης ζημιές στο μηχά­νη­μα.

Εύφλεκτο υγρό

Οι δρά­στες περιέ­λου­σαν με εύφλε­κτο υγρό το μηχά­νη­μα της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς που βρί­σκε­ται στην πρό­σο­ψη κατα­στή­μα­τος επί της οδού 28ης Οκτω­βρί­ου 297 και έβα­λαν φωτιά.

Από τη φωτιά προ­κλή­θη­κε μικρής έκτα­σης ζημιά στο μηχά­νη­μα χωρίς να υπάρ­ξει, με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, άλλη ενέρ­γεια από τους δρά­στες.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία και τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, στό­χος των δρα­στών ήταν η κλο­πή των χρη­μά­των.

Οι έρευ­νες ωστό­σο συνε­χί­ζο­νται και ανα­μέ­νο­νται νεό­τε­ρα τις επό­με­νες ώρες.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΤΜΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣΠΥΡΠΟΛΗΣΗ
Comments (0)
Add Comment