Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πάρκα και δάση λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Για ποιες περιοχές της Αττικής ισχύει

Το μέτρο της προ­λη­πτι­κής απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των και παρα­μο­νής εκδρο­μέ­ων σε εθνι­κούς δρυ­μούς, δάση και «ευπα­θείς» περιο­χές εφαρ­μό­ζε­ται και σήμε­ρα Τρί­τη στις περιο­χές που ο δεί­κτης επι­κιν­δυ­νό­τη­τας για εκδή­λω­ση δασι­κής πυρ­κα­γιάς, σύμ­φω­να με το χάρ­τη πρό­βλε­ψης της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, είναι κατη­γο­ρί­ας 4 ή 5 (πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος ή κατά­στα­ση συνα­γερ­μού).

Και σήμε­ρα προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) για τις περι­φέ­ρειες Αττι­κής, Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (Έβρος, Σαμο­θρά­κη), Βόρειου Αιγαί­ου (Λήμνος), Πελο­πον­νή­σου (Κοριν­θία, Αργο­λί­δα), Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Εύβοια, Σκύ­ρος, Βοιω­τία, Φθιώ­τι­δα) και Θεσ­σα­λί­ας (Σπο­ρά­δες).

Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας αφο­ρά την ημέ­ρα πρό­βλε­ψης και έχει ισχύ καθ’ όλο το 24ωρο όπως ανα­με­τα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων.

Για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των και παρα­μο­νής εκδρο­μέ­ων αφο­ρά ενδει­κτι­κά το πευ­κο­δά­σος και την παρα­λία του Εθνι­κού Πάρ­κου Σχι­νιά — Μαρα­θώ­να, στον λόφο Λυκα­βητ­τού, στο Αττι­κό Άλσος, στο Άλσος Νέας Φιλα­δέλ­φειας, στο Άλσος Προ­φή­τη Ηλία στην Καστέ­λα, στο δασι­κό οδι­κό δίκτυο Υμητ­τού. Πάρ­νη­θας Πεντέ­λης, Ποι­κί­λου όρους, όρους Αιγά­λεω, Κιθαι­ρώ­να, όρος Πατέ­ρα και Γερά­νεια όρη, στον εθνι­κό δρυ­μό Σου­νί­ου κ.λπ.

 

Πηγή www.news.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment