Βούλα: Τι κρύβεται πίσω από την εκτέλεση -Ο «πόλεμος», με 40 νεκρούς, δύο μαφιόζικων φατριών για 200 κιλά κοκαΐνης που χάθηκαν

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ εκτέλεση δύο ατόμων το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε ταβέρνα στη Βάρη.

Τα δύο άτο­μα, τα οποία γευ­μά­τι­ζαν με τις οικο­γέ­νειές τους στη «Βοσκο­πού­λα» στα Βλά­χι­κα, είδαν ξαφ­νι­κά τέσ­σε­ρα άτο­μα να εισβάλ­λουν εντός του κατα­στή­μα­τος και με όπλα στα χέρια να πυρο­βο­λούν ενα­ντί­ον τους. Από τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση τραυ­μα­τί­στη­κε επί­σης μια γυναί­κα στα πόδια.

Μέλη μαφιό­ζι­κης φατρί­ας τα θύμα­τα στη Βάρη

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται στην ηλε­κτρο­νι­κή της έκδο­ση η σερ­βι­κή εφη­με­ρί­δα «Novosti», τα δύο άτο­μα που δολο­φο­νή­θη­καν ανή­καν σε μαφιό­ζι­κη φατρία που απο­κα­λεί­ται «Σκά­λια­ρι». Κατά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας, τα θύμα­τα ονο­μά­ζο­νταν Ιγκόρ Ντέ­ντο­βιτς και Στέ­βαν Στα­μά­το­βιτς και ήταν ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Μάλι­στα, για τον Ιγκόρ Ντέ­ντο­βιτς εκκρε­μού­σε διε­θνές ένταλ­μα σύλ­λη­ψης για από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας, που εξέ­δω­σαν οι αρχές του Μαυ­ρο­βου­νί­ου το 2016, μετέ­δω­σε η σερ­βι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση RTS.

Η διά­σπα­ση της μαφί­ας του Κότορ και η εξα­φα­νι­σμέ­νη κοκα­ΐ­νη

Η λεγό­με­νη «Σκά­λια­ρι» είναι μια από τις δύο ισχυ­ρές εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις που δρουν στο Μαυ­ρο­βού­νιο. Η άλλη απο­κα­λεί­ται από τις διω­κτι­κές αρχές ως φατρία «Καβά­τσκι». Και οι δύο ξεκί­νη­σαν την εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση από την πόλη Κότορ, αρχι­κά ως ενιαία ομά­δα, που δια­κι­νού­σε σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη ναρ­κω­τι­κά που έφερ­νε λαθραία από τη Νότια Αμε­ρι­κή, σύμ­φω­να με σερ­βι­κά Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης.

Το 2014, με αφορ­μή την εξα­φά­νι­ση 200 κιλών κοκα­ΐ­νης στη Βαλέν­θια της Ισπα­νί­ας, η απο­κα­λού­με­νη μαφία του Κότορ δια­σπά­στη­κε σε δύο φατρί­ες, τις «Σκά­λια­ρι» και «Καβά­τσκι», που πήραν τα ονό­μα­τά τους από τα τοπω­νύ­μια δύο συνοι­κι­σμών του Κότορ.

40 νεκροί μέσα σε πέντε χρό­νια

Ξέσπα­σε «εμφύ­λιος» πόλε­μος που διαρ­κεί μέχρι σήμε­ρα. Τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια, ο πόλε­μος των δύο συμ­μο­ριών υπο­λο­γί­ζε­ται ότι έχει 40 νεκρούς και στις δύο πλευ­ρές. Οι περισ­σό­τε­ρες από τις δολο­φο­νί­ες δια­πρά­χθη­καν στη Σερ­βία και στο Μαυ­ρο­βού­νιο. Σε πολ­λές, το modus operandi ήταν παρό­μοιο με αυτό της δολο­φο­νι­κής ενέρ­γειας στη Βάρη: τα θύμα­τα εκτε­λέ­στη­καν μπρο­στά σε μέλη της οικο­γέ­νειάς τους.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΒΑΡΗΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Comments (0)
Add Comment