Θρίλερ στη Βάρη: Οι δράστες ήταν πολύ καλά διαβασμένοι – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σοκ έχει προκαλέσει η ωμή εκτέλεση δύο ανδρών σε ταβέρνα στη Βάρη την ώρα που γευμάτιζαν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους.

Σοκ έχει προ­κα­λέ­σει η ωμή εκτέ­λε­ση δύο ανδρών σε ταβέρ­να στη Βάρη την ώρα που γευ­μά­τι­ζαν με τις γυναί­κες τους και τα παι­διά τους.

Διαβασμένοι οι δράστες

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές που επι­κα­λεί­ται ο Alpha, οι δρά­στες ήταν πολύ καλά δια­βα­σμέ­νοι, γνώ­ρι­ζαν δηλα­δή τις καθη­με­ρι­νές συνή­θειες των θυμά­των τους, καθώς οι τελευ­ταί­οι επι­σκέ­πτο­νταν συχνά το συγκε­κρι­μέ­νο εστια­τό­ριο. Όπως όλα δεί­χνουν το χτύ­πη­μα ήταν καλά προ­σχε­δια­σμέ­νο με απο­κλει­στι­κό στό­χο τη δολο­φο­νία των δύο ανδρών.

Το αιμα­τη­ρό επει­σό­διο συνέ­βη περί­που στις 18:30 το από­γευ­μα της Κυρια­κής, όταν τα θύμα­τα βρί­σκο­νταν σε ταβέρ­να με τις συζύ­γους και τα παι­διά τους.

Τότε οι τέσ­σε­ρις ένο­πλοι εισέ­βα­λαν στην ταβέρ­να με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους, πλη­σί­α­σαν χωρίς δισταγ­μό το τρα­πέ­ζι και άνοι­ξαν πυρ  με απο­τέ­λε­σμα οι σφαί­ρες να χτυ­πή­σουν τα θύμα­τα πρώ­τα στο κεφά­λι και έπει­τα στη θωρα­κι­κή χώρα. Ο ένας έπε­σε νεκρός στην καρέ­κλα του, ενώ ο δεύ­τε­ρος κατέ­λη­ξε λίγη ώρα αργό­τε­ρα στο νοσο­κο­μείο.

Οι αστυ­νο­μι­κοί συνέ­λε­ξαν 25 κάλυ­κες από πιστό­λια των εννέα χιλιο­στών.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Όπως κατέ­θε­σαν αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες στους αστυ­νο­μι­κούς, οι δρά­στες βγή­καν πεζοί και χωρίς να τρέ­χουν έφτα­σαν στην οδό Λευ­κά­δος όπου είχαν σταθ­μεύ­σει ένα σκου­ρό­χρω­μο τζιπ στο οποίο επι­βι­βά­στη­καν και διέ­φυ­γαν προς το Κορω­πί.

«Πρέ­πει να έμε­ναν εδώ κοντά. Πολ­λές φορές έρχο­νταν και με τα ποδή­λα­τα. Δεν είχαν κάτι να φοβη­θούν, έτρω­γαν όπου να’ ναι, έξω, μέσα, παντού, σε όλο το μαγα­ζί κάθο­νταν, δεν ήταν κάτι που να σου κινεί την περιέρ­γεια», δήλω­σε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας.

Σημειώ­νε­ται πως για τα δύο θύμα­τα, τον Ιγκόρ Ντέ­ντο­βιτς (Igor Dedovic) και Στε­βάν Στα­μά­το­βιτς (Stevan Stamatovic), (43 ετών) – εκκρε­μού­σαν διε­θνή εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης από το 2018, για υπο­θέ­σεις που σχε­τί­ζο­νται με ναρ­κω­τι­κά, ανθρω­πο­κτο­νία, ξέπλυ­μα, ενώ διε­ρευ­νά­ται και η εμπλο­κή τους σε κύκλω­μα δια­κί­νη­σης λαθραί­ων τσι­γά­ρων.

Ο Στε­βάν Στα­μά­το­βιτς

 

Ο Στε­βάν Στα­μά­το­βιτς

 

Μάλι­στα, οι δρά­στες τους πυρο­βό­λη­σαν στο κεφά­λι με του­λά­χι­στον δέκα σφαί­ρες να πέφτουν μέσα στην ταβέρ­να, γεγο­νός που δεί­χνει πως επρό­κει­το για μαφιό­ζι­κη εκτέ­λε­ση.

 

Πηγή www.in.gr

ΒΑΡΗΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Comments (0)
Add Comment