Δολοφονία στη Βάρη: Πώς έγινε η μαφιόζικη εκτέλεση – Τι ερευνά η αστυνομία

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε ταβέρνα στη Βάρης - Κορωπίου, όταν τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν στο μαγαζί και πυροβόλησαν εν ψυχρώ δύο άτομα.

Μαφιό­ζι­κο ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών και συμ­βό­λαιο θανά­του «βλέ­πει» η αστυ­νο­μία πίσω από την εν ψυχρώ εκτέ­λε­ση δύο αλλο­δα­πών την ώρα που έτρω­γαν με τις οικο­γέ­νειές τους μέσα σε ταβέρ­να στη Βάρης – Κορω­πί­ου.

Ενας Σλο­βέ­νος και ένας Μαυ­ρο­βού­νιος είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της άγριας δολο­φο­νί­ας, ενώ μια γυναί­κα νοση­λεύ­ε­ται στο νοσο­κο­μείο με τραύ­μα­τα στο πόδι.

Οι αρχές έχουν εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για την σύλ­λη­ψη των τεσ­σά­ρων δρα­στών που, σύμ­φω­να με τις αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες, εισέ­βα­λαν με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­σώ­πων τους στην ταβέρ­να.

Το χρο­νι­κό

Το πρω­το­φα­νούς αγριό­τη­τας έγκλη­μα συνέ­βη γύρω στις 18:30 το από­γευ­μα με τα θύμα­τα να τρώ­νε στην ταβέρ­να μαζί με τις οικο­γέ­νειες και τα παι­διά τους.

Οι τέσ­σε­ρις ένο­πλοι με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους εισέ­βα­λαν στην  ταβέρ­να και πυρο­βό­λη­σαν τα θύμα­τα.

Ολα εκτυ­λί­χθη­καν μέσα σε 30 δευ­τε­ρό­λε­πτα. Αμέ­σως μετά, οι δρά­στες εξα­φα­νί­στη­καν με ένα ΙΧ – κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες τύπου SUV.

Σύμ­φω­να με τους αυτό­πτες μάρ­τυ­ρας ο Σλο­βέ­νος κατέ­λη­ξε στην καρέ­κλα, ενώ ο δεύ­τε­ρος άντρας από το Μαυ­ρο­βού­νιο, αν και έδι­νε μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή κατέ­λη­ξε στο νοσο­κο­μείο. Στο νοσο­κο­μείο, νοση­λεύ­ε­ται, εκτός κιν­δύ­νου, και η γυναί­κα που τραυ­μα­τί­στη­κε στο μηρό.

Αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας μιλώ­ντας στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του STAR δήλω­σε: «Αυτό που ζήσα­με θύμι­ζε αμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία! Ξαφ­νι­κά μπή­καν μέσα οι άνδρες και άρχι­σαν να πυρο­βο­λούν! Οι πυρο­βο­λι­σμοί ήταν αστα­μά­τη­τοι! Τα παι­δά­κια τους ούρ­λια­ζαν! Ο ένας έπε­σε αμέ­σως νεκρός στην καρέ­κλα που καθό­ταν!»

Το βέβαιο για τους αστυ­νο­μι­κούς είναι ότι επρό­κει­το για επαγ­γελ­μα­τί­ες εκτε­λε­στές, που λει­τούρ­γη­σαν με οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο και ακρί­βεια, ενώ εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν στον υπέρ­τα­το βαθ­μό το πλε­ο­νέ­κτη­μα του αιφ­νι­δια­σμού.

 

Πηγή www.in.gr

ΒΑΡΗΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Comments (0)
Add Comment