Κακοκαιρία «Ζηνοβία» : Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που συνεχίζουν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Έως τις 10 το πρωί, παρα­μέ­νει σε ισχύ το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από το λιμά­νι του Πει­ραιά, λόγω των ισχυ­ρών βόρειων ανέ­μων που συνε­χί­ζουν να πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Σε ισχύ είναι επί­σης το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου.

Τα δρο­μο­λό­για για τις Κυκλά­δες από το λιμά­νι της Ραφή­νας στην περί­πτω­ση εξα­σθέ­νη­ση των ανέ­μων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μετά τις 12 το μεση­μέ­ρι. Κλει­στή είναι η γραμ­μή Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύ­ρα.

Στο μετα­ξύ, κατά την κρί­ση του πλοιάρ­χου θα πραγ­μα­το­ποιού­νται τα δρο­μο­λό­για στις γραμ­μές Καβά­λα-Πρί­νου Θάσου, Κερα­μω­τή-Λιμέ­νας Θάσου και Αλε­ξαν­δρού­πο­λη-Σαμο­θρά­κη.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις δρο­μο­λο­γί­ων.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Comments (0)
Add Comment