Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα κατά δύο ατόμων για εξαπάτηση ηλικιωμένων

Κατηγορούνται για τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας και της απάτης κατ' εξακολούθηση

Για τα αδι­κή­μα­τα της σύστα­σης συμ­μο­ρί­ας και της απά­της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία, κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, από το Τ.Α. Ραφή­νας, σε βάρος ενός 45χρονου και μιας 24χρονης.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, χαρα­κτη­ρι­στι­κό της δρά­σης των κατη­γο­ρου­μέ­νων είναι ότι εμφα­νί­ζο­νταν σε ηλι­κιω­μέ­νους ως λογι­στές ή διεκ­πε­ραιω­τές οικο­νο­μι­κών εκκρε­μο­τή­των, απε­σταλ­μέ­νοι οικεί­ων τους προ­σώ­πων και τους απο­σπού­σαν χρή­μα­τα και κοσμή­μα­τα για την πλη­ρω­μή «παρά­βο­λου», προ­κει­μέ­νου να τύχουν επι­στρο­φής χρη­μά­των από την εφο­ρία.

Τα μέλη της σπεί­ρας, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ενερ­γού­σαν βάσει σχε­δί­ου, επι­λέ­γο­ντας ως θύμα­τά τους απο­κλει­στι­κά υπε­ρή­λι­κες — κυρί­ως γυναί­κες — τους οποί­ους προ­σέγ­γι­ζαν, είτε έξω από την κατοι­κία τους, είτε στο δρό­μο. Προη­γου­μέ­νως είχαν φρο­ντί­σει να συλ­λέ­ξουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτούς ή για συγ­γε­νι­κά τους πρό­σω­πα. Οι δύο δρά­στες έπει­θαν τους ηλι­κιω­μέ­νους ότι δικαιού­νται επι­στρο­φής μεγά­λων χρη­μα­τι­κών ποσών από την εφο­ρία, με την προ­ϋ­πό­θε­ση να τους κατα­βά­λουν άμε­σα χρη­μα­τι­κό ποσό, για την πλη­ρω­μή υπο­τι­θέ­με­νων παρα­βό­λων, για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η επι­στρο­φή. Στη συνέ­χεια επι­βί­βα­ζαν τα θύμα­τά τους σε αυτο­κί­νη­το και τα οδη­γού­σαν είτε σε τρά­πε­ζα, προ­κει­μέ­νου να γίνει ανά­λη­ψη των χρη­μά­των, είτε στις οικί­ες τους, για να τους παρα­δώ­σουν απευ­θεί­ας τα απαι­τού­με­να χρή­μα­τα ή κοσμή­μα­τα.

Προ­κει­μέ­νου μάλι­στα να γίνουν πιο πει­στι­κοί, επι­κοι­νω­νού­σαν τηλε­φω­νι­κά με συνερ­γό τους, τον οποίο παρου­σί­α­ζαν ως συγ­γε­νι­κό, των θυμά­των τους, πρό­σω­πο και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις τους επέ­τρε­παν μια σύντο­μη συνο­μι­λία.

Όπως εξα­κρι­βώ­θη­κε, έως τώρα, τα μέλη της σπεί­ρας, με τον ίδιο τρό­πο δρά­σης, ενέ­χο­νται σε 24 περι­πτώ­σεις εξα­πά­τη­σης ηλι­κιω­μέ­νων στην Αττι­κή, που δια­πρά­χθη­καν από τον Οκτώ­βριο του 2018 έως και τον Απρί­λιο του 2019.

Η δικο­γρα­φία υπο­βλή­θη­κε στην εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών και ασκή­θη­κε δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος σε βάρος του 45χρονου ο οποί­ος είναι ήδη φυλα­κι­σμέ­νος, ενώ για την 24χρονη εκδό­θη­κε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης και ανα­ζη­τεί­ται.

 

Πηγή www.news.gr

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Comments (0)
Add Comment