Απίστευτες εικόνες από φλεγόμενο σπίτι στη Ραφήνα

Η πυρκαγιά έκαψε τη σοφίτα

Φωτιά ξέσπα­σε το βρά­δυ της Τετάρ­της σε σοφί­τα σπι­τιού στην περιο­χή της Ραφή­νας, με πιθα­νό­τε­ρο αίτιο της πυρ­κα­γιάς να είναι το τζά­κι της οικί­ας.

Άμε­σα έφτα­σαν στο σημείο οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, όπως και οι «Εθε­λο­ντές Αρτέ­μι­δος» με το όχη­μά τους, οι οποί­οι ανέ­βα­σαν και τις σχε­τι­κές φωτο­γρα­φί­ες από την πυρ­κα­γιά στη σελί­δα τους στο facebook.

Ο κόσμος απο­μα­κρύν­θη­κε από το σπί­τι και οι δυνά­μεις που επι­χεί­ρη­σαν στο σημείο κατά­φε­ραν να σβή­σουν την φωτιά.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΠΥΡΚΑΓΙΑΡΑΦΗΝΑΣΠΙΤΙ
Comments (0)
Add Comment