Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων -Πού δεν γίνονται δρομολόγια

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν από τη νύχτα στη χώρα.

Ο και­ρός σήμε­ρα θα είναι βρο­χε­ρός με ισχυ­ρούς ανέ­μους που δημιουρ­γεί πρό­βλη­μα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες.

Πού έχει απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου

• Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των υδρο­πτέ­ρυ­γων για τη Σαλα­μί­να. Tα υπό­λοι­πα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων εκτε­λού­νται κανο­νι­κά.

• Από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν εκτε­λέ­στη­κε το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «superferry» για τις Κυκλά­δες.

• Κλει­στές είναι οι γραμ­μές Αγ. Μαρί­να-Νέα Στύ­ρα, Αρκί­τσα-Αιδη­ψός, Καβά­λα-Πρί­νου, Κερα­μω­τή-Λιμέ­νας Θάσου.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν σήμε­ρα, καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις δρο­μο­λο­γί­ων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Comments (0)
Add Comment