Υμηττός: Θύμα της φωτιάς η πανίδα – Κάηκαν πολλές χελώνες

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, οι φλόγες στο πέρασμά τους έκαψαν πολλές χελώνες.

Η μεγά­λη πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον Υμητ­τό εκτός από καμέ­νη γη και σπί­τια έπλη­ξε και την πανί­δα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον Σύλ­λο­γο Προ­στα­σί­ας και Περί­θαλ­ψης Άγριας Ζωής, οι φλό­γες στο πέρα­σμά τους έκα­ψαν πολ­λές χελώ­νες.

Ο Σύλ­λο­γος δέχε­ται τηλε­φω­νή­μα­τα από πολί­τες που έχουν εντο­πί­σει τα άτυ­χα ζώα που έχουν καεί τα καβού­κια τους.

Στις στάχτες δύο καμένα σπίτια

Επί­σης, από τις φλό­γες δεν γλί­τω­σαν δύο σπί­τια στην Παια­νία. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, δύο κάη­καν ολο­σχε­ρώς, ενώ έχουν προ­κλη­θεί ζημιές εξω­τε­ρι­κά σε άλλα δύο.

Από την πρώ­τη στιγ­μή, μετά από αίτη­μα της Πυρο­σβε­στι­κής και την συν­δρο­μή της Αστυ­νο­μί­ας απο­μα­κρύν­θη­καν αμέ­σως οι κάτοι­κοι των σπι­τιών στην Παια­νία, από όπου ξεκί­νη­σε η πυρ­κα­γιά, γι’ αυτό και δεν κιν­δύ­νευ­σαν ανθρώ­πι­νες ζωές.

Περισ­σό­τε­ρα στο www.in.gr

 

 

 

ΥΜΗΤΤΟΣΦΩΤΙΑ
Comments (0)
Add Comment