Οι συγκλονιστικές εικόνες από την πυρκαγιά στον Υμηττό που έκαναν τον γύρο του κόσμου

Πώς εκκενώθηκε η περιοχή και απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τη μανία της φωτιάς

Συνα­γερ­μός σήμα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας στην Πυρο­σβε­στι­κή και την Αστυ­νο­μία λόγω της μεγά­λης φωτιάς που ξέσπα­σε στον Υμητ­τό.

Οι Αρχές μπή­καν αμέ­σως σε «κόκ­κι­νο» συνα­γερ­μό προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα και η δρά­ση τους ήταν συντο­νι­σμέ­νη ώστε να απο­μα­κρυν­θούν όσο το δυνα­τόν γρη­γο­ρό­τε­ρα και με ασφά­λεια οι κάτοι­κοι της περιο­χής από τις φλό­γες.

Ευτυ­χώς η πυρ­κα­γιά τέθη­κε σε έλεγ­χο χωρίς να προ­κα­λέ­σει μεγά­λες κατα­στρο­φές και κυρί­ως χωρίς να υπάρ­ξουν ανθρώ­πι­νες απώ­λειες.

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας τόνι­σε ότι με τη συν­δρο­μή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής εκκε­νώ­θη­καν σπί­τια προ­λη­πτι­κά και σε κάποιες περι­πτώ­σεις οι υπεύ­θυ­νοι ειδο­ποί­η­σαν τους κατοί­κους ακό­μη και με ντου­ντού­κες.

Η φωτιά απα­σχό­λη­σε εκτε­νώς τα ελλη­νι­κά Μέσα αλλά έγι­νε θέμα και σε ΜΜΕ του εξω­τε­ρι­κού.

Οι εικό­νες με τις φλό­γες να δια­τρέ­χουν την κορυ­φο­γραμ­μή και τις πλα­γιές του Υμητ­τού έκα­ναν τον γύρο του κόσμου.

Πώς Πυροσβεστική και Αστυνομία απομάκρυναν τους κατοίκους από τις φλόγες

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε στις 03:18 και ξεκί­νη­σε από δασι­κή έκτα­ση και γρή­γο­ρα εξα­πλώ­θη­κε. Μια από τις πρώ­τες κινή­σεις που έκα­ναν οι Αρχές ήταν να δια­κό­ψουν την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην οδό Ιονί­ου, ενώ λίγο αργό­τε­ρα δια­κό­πη­κε επί­σης η κυκλο­φο­ρία των αυτο­κι­νή­των και στη λεω­φό­ρο Κατε­χά­κη, από το ύψος της οδού Πίν­δου έως και Σακέ­τα, καθώς και στην Αττι­κή Οδό, στο ύψος της εξό­δου για Και­σα­ρια­νή.

Στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha προ­βλή­θη­καν πλά­να τα οποία απο­τυ­πώ­νουν καρέ-καρέ την επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης της περιο­χής και δεί­χνουν το πώς Πυρο­σβε­στι­κή και Αστυ­νο­μία απο­μά­κρυ­ναν τους κατοί­κους από τις φλό­γες οι οποί­οι τρο­μο­κρα­τη­μέ­νοι ρωτού­σαν πού θα πάνε. Οι Αστυ­νο­μι­κοί με από­λυ­τη ψυχραι­μία τους έδι­ναν οδη­γί­ες για το πώς θα απο­μα­κρυν­θούν από τη περιο­χή προ­κει­μέ­νου να είναι ασφα­λείς.

 

Πηγή www.news.gr

ΥΜΗΤΤΟΣΦΩΤΙΑ
Comments (0)
Add Comment